ගියත් දමා | Giyath Dama by Kavindya Adikari [2022]

හදිසියෙන් යද්දී ඔබ දුරට මා ගෙන්
දුටුවාද කදුළු දෑසේ
ඒ ආදරයයි මා පැතුවේ
ඉක්මනින් එන්න මා කීව වචනේ
ඇයි නෑසුනා වාගේ
තනිකම විතරක් ඉතිරි කළේ
මේ පපුවේ ගිනි දැල්වේ
එක මොහොතක් ඉන්නට බෑ ඈතින්
පෙර වාගේ ඔය තුරුලේ
තව මොහොතක් ඉන්නට බෑ ආයෙත්

ගියත් දමා නෑ වෛර කළේ
ඔබේ මතකෙන් අදත් මා තනිවී
නෑ ඉතින් තවත් කෙනෙක්
මගේ ලොකේ ආදරෙන් රැවටූ

හීන ගොඩක් අයිති කරන්
ඇවිත් දුරක් මා දැන්
අහිමි වෙලා ආදරයත්
අයිති දෙයක් නෑ දැන්

කිසි දිනේ කළේ නෑ පුංචි බොරුවක්
ඔය හිතට විහිළුවටවත්
රවටන්නට බෑ දැනුන හිතක්
මට පෙනී හිටිය ඔබ නොවේ හිටියේ
හැර යන්න හිතලා ළංවී
නැති ආදරයක් දීපූ හිතක්
මේ පපුවේ ගිනි දැල්වේ
එක මොහොතක් ඉන්නට බෑ ඈතින්
පෙර වාගේ ඔය තුරුලේ
තව මොහොතක් ඉන්නට බෑ ආයෙත්

ගියත් දමා නෑ වෛර කළේ
ඔබේ මතකෙන් අදත් මා තනිවී
නෑ ඉතින් තවත් කෙනෙක්
මගේ ලොකේ ආදරෙන් රැවටූ

හීන ගොඩක් අයිති කරන්
ඇවිත් දුරක් මා දැන්
අහිමි වෙලා ආදරයත්
අයිති දෙයක් නෑ දැන්

ස්වේත හීන | Swetha Heena by Kavindya Adikari ft. YAKA [2020]

මේ රෑ මා සිතැඟි ආශා වෑහෙනා
විමති වී සඳ සේ රූ සේයා
යාවෙනා ළංවෙනා
රූ ඡායා මනස රූ රා නැහැවිලා
සලිත වී මතුවේ
ඒ ඡායා රෑ පවා යාවෙනා

ස්වේත හීන පායා
මැවෙනා රූ සොබා වත
නින්ද නේන හේතු ගානේ
සිත ඇහැරෙනා සඳ රෑ පුරා

නෑ සීමා බිදෙති සීමා සෑහී මා
සුරත දී රිසි සේ මා
දෑසා පේවෙනා සැහෙනා
රූ සීරා සිහින රූ රා රෑ පීරා
උමතු වී සයනේ රූ තෝරා
මා වෙලා ලංවෙලා

ස්වේත හීන පායා
මැවෙනා රූ සොබා වත
නින්ද නේන හේතු ගානේ
සිත ඇහැරෙනා සඳ රෑ පුරා
සඳ රෑ පුරා