සඳුන් සදාලා | Sandun Sadala by RaviHans [2009]

සඳුන් සදාලා තිලක තියාලා
කොහෙන්ද ඇස් වහ වැදුණෙ කලූ
බුලත් හපාලා පුවක් හපාලා
තොල් දෙක රතු වුණෙ කිමද කලූ
ඒ වුණත් කලූ නුඹ එනකන් මග පාර බලාගෙන සිටියාලූ
හිසත් වැනූ ඇස් ඉඟිත් මැරූ කියන්න යන දේ දන්නවලූ

සන්සුන් නැතිමුත් – පුංචි මදුවිතකින්
නෙත් කොණින් බලමින් ඉන්න බෑ සතුටින්
ළං ළංව හිඳිමින් යන් යන්න හදමින්
පිංවන්ත තැනකින් ළංවෙන්න පතමින්

මලුත් නෙළාලා නළලෙ ගසාලා
වඳින්නෙ තනියම කිමද කලූ
නිරන්තරේ මංතොටේ හමුවෙලා
ගමේ කතන්දර හැදුණා ලූ
ඒ වුණත් කලූ නුඹ එනකන් පාර බලාගෙන සිටියාලූ
හිසත් වැනූ ඇස් ඉඟිත් මැරූ කියන්න යන දේ දන්නවලූ

හිරිමල් වයසට | Hirimal Wayasata by Ashanthi de Alwis ft. Mahesh Nish, Ravihans [2020]

දැන් දැන් තනිකඩ කම්
මොකටද
සුන්දර හදකට
සිත දුන්නම
හිරිමල් වයසට
මොනවා හිතෙන්නට
බැරි ද

දැන් දැන් තනිකඩ කම්
මොකටද
සියුමැලි ළදකට
සිත දුන්නම
හිරිමල් වයසට
මොනවා හිතෙන්නට
බැරි ද

ලස්සන නැද්ද ඉතින්
ඇස් මෙන් මා නලවන
ලස්සන නැද්ද ඉතින්
මෙතරම්

ලස්සන නැද්ද ඉතින්
ඇස් මෙන් මා නලවන
ලස්සන නැද්ද ඉතින්
මෙතරම්

දැන් දැන් තනිකඩ කම්
මොකටද
සුන්දර හදකට
සිත දුන්නම
හිරිමල් වයසට
මොනවා හිතෙන්නට
බැරි ද

දැන් දැන් තනිකඩ කම්
මොකටද
සියුමැලි ළදකට
සිත දුන්නම
හිරිමල් වයසට
මොනවා හිතෙන්නට
බැරි ද

මං දැන් නරකද
පෙම්මල් අරගෙන
මං එන්නද හෙට
හෙට හවසට
හිරිමල් වයසට
මොනවා හිතෙන්නට
බැරි ද

චුට්ටං හිතකට
දුක් දෙනකොට
මම නරකද
හරි නපුරුද
හිරිමල් වයසට
මොනවා හිතෙන්නට
බැරි ද

දැන් දැන් තනිකඩ කම්
මොකටද
සුන්දර හදකට
සිත දුන්නම
හිරිමල් වයසට
මොනවා හිතෙන්නට
බැරි ද

මං දැන් නරකද
පෙම්මල් අරගෙන
මං එන්නද හෙට
හෙට හවසට
හිරිමල් වයසට
මොනවා හිතෙන්නට
බැරි ද

පවුරක් වෙන්න
අවලං වෙන්න
ගුලිවී ඉන්න
බැහැ දුර යන්න

ලස්සන නැද්ද ඉතින්
ඇස් මෙන් මා නලවන
ලස්සන නැද්ද ඉතින්
මෙතරම්

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here