ප්‍රේම පුරාවත | Prema Purawatha by Chathum Dulara [2022]

ප්‍රේම පුරාවත ලිව්ව දිහාවක
ඈ ඉන්නවා
පාන සිනාවක හීන සොයාගෙන
මා ලංවුනා
සින්න වුනා හිත
ඉන්න කියූ වර නෑ නෙත් ලියා
හදුනන්නේ නුඹේ ලැම වන්ති
කොහේ දුර යන්නේ
ඇම දාලා

හාරතේ
තුරුම්පු අදින්න
සුසුම්ව දවන්න
ආදරේ
දැන් නෑ

භාරතේ
මෙහෙන්දි අදින්න මුලාව මවන්න
ඈ රසේ
බොරු නෑ

ප්‍රේම පුරාවත ලිව්ව දිහාවක
ඈ ඉන්නවා
පාන සිනාවක හීන සොයාගෙන
මා ලංවුනා
සින්න වුනා හිත
ඉන්න කියූ වර නෑ නෙත් ලියා
හදුනන්නේ නුඹේ ලැම වන්ති
කොහේ දුර යන්නේ
ඇම දාලා

හාරතේ
තුරුම්පු අදින්න
සුසුම්ව දවන්න
ආදරේ
දැන් නෑ

භාරතේ
මෙහෙන්දි අදින්න මුලාව මවන්න
ඈ රසේ
බොරු නෑ

written by Buddhi Sandeepa

chathum dulara,prema purawatha