ගැස්සෙන පැද්දෙන | Gassena Paddena by Flashback

ගැස්සෙන පැද්දෙන ලස්සන ලෝකේ
යෞවනයයි අපෙ සුන්දර කාලේ
අපි රජ වෙනවා අපි රජ වෙනවා
ඔය මොක මොක කීවත් එක එක තාලේ
මේකයි පිස්සුම පිස්සුම කාලේ
අපි හිනැහෙනවා අපි හිනැහෙනවා

අව්වට වැස්සට තෙමි තෙමි වේලී

අපි කල දේවල් හරිම ජොලී
වයසට ගියාම මොනවා කරන්නද
කරන්න දේවල් මුකුත් නැතී

ගැස්සෙන පැද්දෙන ලස්සන ලෝකේ

යෞවනයයි අපෙ සුන්දර කාලේ
අපි රජ වෙනවා අපි රජ වෙනවා
ඔය මොක මොක කීවත් එක එක තාලේ
මේකයි පිස්සුම පිස්සුම කාලේ
අපි හිනැහෙනවා අපි හිනැහෙනවා

ආදරේ කරන්න ආදරේ ලබන්න

මේ වයසට කවුරුත් ආසයි
අපෙ වැඩිහිටියන් බර බරේ දමයි
ගනං ගන්නෙපා ඔහොම තමයි

ගැස්සෙන පැද්දෙන ලස්සන ලෝකේ

යෞවනයයි අපෙ සුන්දර කාලේ
අපි රජ වෙනවා අපි රජ වෙනවා
ඔය මොක මොක කීවත් එක එක තාලේ
මේකයි පිස්සුම පිස්සුම කාලේ
අපි හිනැහෙනවා අපි හිනැහෙනවා

ඔය එක එක දේවල් ඔලුවට එන එක

එහෙම තමයි මේ කාලෙ හැටී
මොන මොන දේවල් ඔලුවට ආවත්
කරනා දේ අපි හොඳට දනී

ගැස්සෙන පැද්දෙන ලස්සන ලෝකේ

යෞවනයයි අපෙ සුන්දර කාලේ
අපි රජ වෙනවා අපි රජ වෙනවා
ඔය මොක මොක කීවත් එක එක තාලේ
මේකයි පිස්සුම පිස්සුම කාලේ
අපි හිනැහෙනවා අපි හිනැහෙනවා

ගැස්සෙන පැද්දෙන ලස්සන ලෝකේ

යෞවනයයි අපෙ සුන්දර කාලේ
අපි රජ වෙනවා අපි රජ වෙනවා
ඔය මොක මොක කීවත් එක එක තාලේ
මේකයි පිස්සුම පිස්සුම කාලේ
අපි හිනැහෙනවා අපි හිනැහෙනවා

ගැස්සෙන පැද්දෙන ලස්සන ලෝකේ

යෞවනයයි අපෙ සුන්දර කාලේ
අපි රජ වෙනවා අපි රජ වෙනවා
ඔය මොක මොක කීවත් එක එක තාලේ
මේකයි පිස්සුම පිස්සුම කාලේ
අපි හිනැහෙනවා අපි හිනැහෙනවා

අන්තිම සටනේ | Anthima Satane by Flashback

අන්තිම සටනේ හුස්මට සම වී
විශ්මිත වූ ගමනේ
දස්කම් පානා සිංහ පුතුන්නේ
වන්නියෙ මහ කැලයේ
බලාපොරොත්තුව රටට ගෙනල්ලා
අතදිග සීමාවේ
උදා ඉරක් පායයි අභිමානේ
ඔබයි දැයක ජීවේ

ගිනියම් වැල්ලේ ලෙයින් ලියාවි
උස් අරමුණක හැටි
දුක්විඳ සිත් සේ නෑ පසු බැස්සේ
මරගුල් වලද ගැටී
යුතුකම පපුවේ සුරකින සොයුරේ
දෙපයම ගියත් සිඳී
එකෙක් වැටෙද්දී දහස් පුතුන්ගේ
සේනා පෙරට ඇදේ

ගොඩ දිය ගුවනේ රට වට පවුරේ
මුළු විසිහතර පැයේ
නොනිදන දෙනෙතේ එළියයි සුවසේ
යුගයක් එළිය කළේ
පළඳින දවසේ ලක් මවගේ හිසේ
කිරුළක් අතින් ඔබේ
කරනා සටනේ දහඩිය රතු ලේ
සුවඳයි හෙටක් රටේ

අන්තිම සටනේ හුස්මට සම වී
විශ්මිත වූ ගමනේ
දස්කම් පානා සිංහ පුතුන්නේ
වන්නියෙ මහ කැලයේ
බලාපොරොත්තුව රටට ගෙනල්ලා
අතදිග සීමාවේ
උදා ඉරක් පායයි අභිමානේ
ඔබයි දැයක ජීවේ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න  |  Download the Audio from here