සමාවෙලා මට | Samawela Mata Kiyanna by Chamika Sirimanna

සමාවෙලා මට කියන්න බලන්න මගේ දෑස දිහා
කඳුලින් තෙත් වෙලා නැද්ද කවදාවත්ම
ඇඩෙන්න කඳුලක් දෑසේ නැද්ද උනන්න
මට කියන්නේ ඒ සිත වෙත පෙම් කරන්නද
ඔබ හට පෙම් කරන්නද

දිග කඩදහි තිත් රේකා අතරේ කැරකී
අඳ වෙලාද දෑස ඔබේ මා නොපෙනෙන්න
මොට වෙලාද මනස ඔබේ දුක නොදැනෙන්න
එවන් හිතක තියේද තව පෙමක් පතන්න

සමාවෙලා මට කියන්න බලන්න මගේ දෑස දිහා
කඳුලින් තෙත් වෙලා නැද්ද කවදාවත්ම
ඇඩෙන්න කඳුලක් දෑසේ නැද්ද උනන්න
මට කියන්නේ ඒ සිත වෙත පෙම් කරන්නද
ඔබ හට පෙම් කරන්නද

එපා වෙලා වගේ ඉන්නේ තරහ ගිහින්ද
නිම උනාද පැරණි සිහින තනි යහන් වල
සුවය විඳින සුපෙම්වතුන් දැකලම නැද්ද
සත්තකින්ම පෙම් කරන්න දන්නෙම නැද්ද

සමාවෙලා මට කියන්න බලන්න මගේ දෑස දිහා
කඳුලින් තෙත් වෙලා නැද්ද කවදාවත්ම
ඇඩෙන්න කඳුලක් දෑසේ නැද්ද උනන්න
මට කියන්නේ ඒ සිත වෙත පෙම් කරන්නද
ඔබ හට පෙම් කරන්නද

written by Kalum Srimal