කෝලම් නටන්නට | Kolam Natannata by Nadeemal Perera [2024]

කෝලම් නටන්නට එපා නංගියේ
මගේ තනි හිත් පල්ලේ
මහා සම්මත රාජ පදවිය
හැරදාලා මං ආවේ
නිදි පැදුරට ආවේ නිදියන්නයි
මේ මහ දවාලේ
කෝලම් නටන්නට එපා නංගියේ
මගේ තනි හිත් පල්ලේ

කදුරු ලීයක් වාගේ මෙලෙකට
තිබ්බ තනි හිත මගේ
නුබේ ආලයේ නියන් පහරින්
කැටයම් කරපු දොහේ

කෝලම් නටන්නට එපා නංගියේ…

නැටුම් නෑ දැන් කෝලම් නාඩගම්
මූනු ටික මම වික්කා රත්තරන්
මාසේ පඩි ඇති යුද්ද සෙනගට
මාත් බැදෙනවා රත්තරන්

කෝලම් නටන්නට එපා නංගියේ…

written by Chamara Sandaruwan Hettiarachchi

favorite song lyrics,lyrics,toosii lyrics,cupid lyrics,favorite song toosii lyrics,toosii favorite song lyrics,favorite song lyrics toosii,cupid twin version lyrics,lyrics cupid,lyrics toosii,toosii lyrics favorite song,feeling lonely,fifty fifty cupid lyrics,cupid fifty fifty lyrics,lyrics favorite song,favorite song toosii,cupid song,music,hopeless romantic,someone to tell you your beautiful toosii,i’m feeling lonely,favorite song

sinhala cover songs,mangala nakathe lyrics song,kushan achintha song,mangala nakathe cover lyrics song,mangala nakathe cover song,cover song,shanika wanigasekara,kushanachintha,mangala nakathe

nadeemal perera,nadeemal prera,nadeemal perera live,amal perera,nadeemal perera songs,nadeemal perera new song,nadeemal new,nadeemal new song,nadeemal,nadeemal new music,mervin perera,perera,nadeemal new music video,nadimal,kolama,koam natannata,kolam natannata,koolam natannata,epa nangiye,nura,kolam,colam,srilankan music,koolam,wasanthe,lyric video,nurawasanthe,nura wasanthe