ඈ සුරඟනක්ද | Ae Suraganakda by Anju Warnakula [2023]

රුවැත්තියක් සිනාසුනා
හොරැහින් හදිස්සියේ
වෂීවෙලා මං බලන් හිටියා

හැගුම් පොදක් හිතේ තියන්
තනියෙන් නිසන්සලේ
පෙමක් පතා මං පෙරුම් පිරුවා

නමක් ගමක් කොහෙන් හොයන්නද
හිතක් ගැහෙහි කෙසේ අහන්නද
ඔබ මගේම විතරයි
දන්නවා

ඈ සුරගනක්ද මිහිපිට
ඈ මට කියයිද හිමිහිට
ඈ මට ආදරෙයි කියලා //

උන්මාද රූ අංගනා
දවසක ඔයා
මගෙමයි සදා

දිවුරන්නේ සත්තයි සෑමදා
හුස්මක් වෙලා
ඉන්නම් කියා

ඇස් දිහා මං බැලුවා
මුසපත් වෙලා දිලිසෙන නිසා
සිප ගන්න ආසයී ලං වෙලා
සුළඟක් වෙලා එන්නම් සොයා

නමක් ගමක් කොහෙන් හොයන්නද
හිතක් ගැහෙහි කෙසේ අහන්නද
ඔබ මගේම විතරයි
දන්නවා

ඈ සුරගනක්ද මිහිපිට
ඈ මට කියයිද හිමිහිට
ඈ මට ආදරෙයි කියලා //

written by Sampath Fernandopulle

ලංවී | Lanvee by Nadeemal Perera ft. Dilki Uresha [2022]

ආයේ මුමුණන්න
මට ආදරෙයි කියා
වෙන්වී බැහැ ඉන්න
එක මොහොතක් නැතුව ඔයා

ඔබ වාගේ කවුරුත් නෑ
මට මේ වාගේ ආදරේ වෙලා

ලංවී ලංවී මුමුණන්නම්
මට ආදරෙයි කියා
වෙන්වී වෙන්වී බැහැ ඉන්න
මගෙ ආදරී ඔයා

ආදරේ ආදරේ
මේකද ආදරේ
ආදරේ ආදරේ
මේකද ආදරේ

දෙකොපුල් දිගේ මුහුන හැරෙනා
හැම සුසුමක් පාසා
මට ආදරේ දැනෙනවා

ඔය උනුහුම හැම මොහොතෙම
හදවත දවනවා
ලංවී ලංවී මං ආදරේ විදිනවා
ලංවී ලංවී මං ආදරේ විදිනවා

සද රැස් විලේ මාහා පිහිනා
රස හැගුමන් දෝවා
පෙම් සීමා විදිනවා

ඔය තුරුලෙම මං
හාදුමල් නෙලනවා
ලංවී ලංවී මං ආදරේ විදිනවා
ලංවී ලංවී මං ආදරේ විදිනවා

ආයේ මුමුණන්න
මට ආදරෙයි කියා
වෙන්වී බැහැ ඉන්න
එක මොහොතක් නැතුව ඔයා

ඔබ වාගේ කවුරුත් නෑ
මට මේ වාගේ ආදරේ වෙලා

ලංවී ලංවී මුමුණන්නම්
මට ආදරෙයි කියා
වෙන්වී වෙන්වී බැහැ ඉන්න
මගෙ ආදරී ඔයා

ලංවී ලංවී මුමුණන්නම්
මට ආදරෙයි කියා
වෙන්වී වෙන්වී බැහැ ඉන්න
මගෙ ආදරී ඔයා

written by Sampath Fernandopulle