ප්‍රේම දඩයම | Prema Dadayama by Pradeep Rangana

උඩු සුළඟේ බිම් පතුලේ කැළතෙන්නේ
උඩු සුළඟේ බිම් පතුලේ කැළඹෙන්නේ
සිත ගිනිගත්ත සිතුවිල්ල පුපුරා
සිත අන්ධයි නෙත් කුරිරුයි පිරි මායා බන්ධනේ
සන්සුන් නෑ ඔබ චන්චල සිතින්

පෙම් පූජාසනේ නෑ ඔබේ
ආදරේ මල් වැල් තබා
අැයි පලිගන්නේ හිත වියරුවෙන්
මිරිඟුවක් සේ තැන තැනා
ප්‍රේම දඩයම සොයා
ප්‍රේම දඩයම සොයා
සිත අන්ධයි නෙත් කුරිරුයි පිරි මායා බන්ධනේ
සන්සුන් නෑ ඔබ චන්චල සිතින්

ආදර හිත් තෙතමනෙන්
ජිවිතේ අරුතක් සොයා
ළං වී ඉන්න මා ළඟ සදා
රෝස මල් යහනා තනා
රෝස මල් යහනා තනා
රෝස මල් යහනා තනා
සිත අන්ධයි නෙත් කුරිරුයි පිරි මායා බන්ධනේ
සන්සුන් නෑ ඔබ චන්චල සිතින්

උඩු සුළඟේ බිම් පතුලේ කැළතෙන්නේ
උඩු සුළඟේ බිම් පතුලේ කැළඹෙන්නේ
සිත ගිනිගත්ත සිතුවිල්ල පුපුරා
සිත අන්ධයි නෙත් කුරිරුයි පිරි මායා බන්ධනේ
සන්සුන් නෑ ඔබ චන්චල සිතින්