කීව දේවල් | Keewa Dewal by Sewwandi Sachinika ft. DILU Beats

හැකිනම් මම සිටීනෙමි
මේ කාලයේ රැදිලා
දැනටත් මා ඔහු කෙරේ වූ
ආලයේ බැදිලා

කීව දේවල් හීන වේනම්
අවදි නොම වේ මා
නුඹ සදේ නම්
නුඹේ හදේ මං
වළාකුලු සේමා

විදිනා හිදිනා යාමයේ
විදිනා විදිනා ජීවිතේ
දැනිලා දැනිලා
නෑ තැවුල් මට
නෑ මෙතෙක් දැනිලා //

හීන දුන් රෑ
ඒ සුගන්දේ
කුමරු රලු වන්නේ නම් නෑ
තහනමක් නෑ තහනමක් නෑ
ඇයට නුඹ මග හැරුමට බෑ

සැලුනාවේ ඔය අඩවන් දෙනුවන්
මා සිපගන්නම්
දැනුනාවේ මාගේ පෙම්වත් ගීතය
මා හිතවත්නම්

කීව දේවල් හීන වේනම්…

විදිනා හිදිනා යාමයේ…//

written by Ashan Perera