යසෝදරා වත | Yashodara Watha by Surali Fernando

කාරණාව බුදු වෙනවා
ලකුනු දැනී
නෑර කැටුව ආවා
මම සරණ ගෙනේ
භාවනාව තොර නොකරමි
හිතින් අනේ
මාලීගාව අද
අදුරුයි ස්වාමිනී

හිමයේ ගොසින්
මල් යහනක නිදනවද
ඔබට අනේ සිරිපා දෙක
රිදෙනවද
හිගේ නැතිව දෙවියෝ
මුර කරනවද
මගේ ඇත් රජුනි
නුබ අද කොතැනකද

කැලේ තියෙන කොයි දේ වත්
රස වේවා
මලේ බබරු මෙන් පිරිවර
ඇති වේවා
අව්වේ තියෙන රැස් මාලා
අඩු වේවා
ගවුවෙන් ගවුව දිව මාලිග
සෑදේවා

sri lankan songs,sinhala news songs,sinhala songs,sinhala music videos,new songs sri lanka,video songs sri lanka,sinhala music