දෝදස අම්බරි | Do Dasa Ambari by Dumal Warnakulasuriya ft. Dulshara [2019]

දෝතස
අම්බරී
මෝරිය නර්ථනේ
ගගනේ
ඉදු අදනී
පස සැදී
සමග රගන්නෙ

මා මනමාලී

දීපංකර පාරේ
කපු හේනේ
දෙතගු ගයන්නේ
මා මිනි
මාමුනි
කාලෙස වාසිනී
වරලේ ජටා මකුත
හතර අතට නෑගං යන්නේ

දා දුක් ගිනි

මන බන්දන දේවී
සිත් ඇතුලේ ජප කරලන්නී

සූරිය චන්දිර
තහරෙක පන්තිය
සූරිය චන්දිර
තහරෙක පන්තිය
අපලේ බල බිදලූ
ගිනි අහුරූ නේත්‍ර දරයි

සීහෙල කලී
පතිනිය ආමිනී
සීහෙල කලී
පතිනිය ආමිනී
මේ දැන් ඇගේ වාරේ
බව තේරෙයි
කනට ඇසෙයි

දුක දුරූ වෙනී
දෝතල පි දුනි

කිදුර වූ මිනි
දෝතල පී දුනි
පැනිතංකර සේවේ
අප සැමගේ
සිහිකරලයි