තණ්ඩලේ | Thandale by Sadeeptha ft. Tharuka Gunarathne [2021]

තණ්ඩලේ යන්න වරෙල්ලා
කටු කැලේ ගාලෙ නොයල්ලා
කැළණි ගං ඔරුවේ නැගලා
යන්න වරෝ..

ඕං මලේ ඔය මල නෙලලා
අතු බිඳෙනා පය උඩ තියලා
කැලණි ගං ඉවුරෙ නටන්නට
යන්න වරෝ…

වයිර ගොනෝ ගැල හයියෙන් ඇදහන්
උදේට කිරි උතුරනවා
රොත්ත පිටින් අපි බජව් දාන්නම්
තම් දෙන තානේ පැදහල්ලා

තණ්ඩලේ යන්න වරෙල්ලා
කටු කැලේ ගාලෙ නොයල්ලා
කැළණි ගං ඔරුවේ නැගලා
යන්න වරෝ..

ඕං මලේ ඔය මල නෙලලා
අතු බිඳෙනා පය උඩ තියලා
කැලණි ගං ඉවුරෙ නටන්නට
යන්න වරෝ…

අත්ත බිඳෙයි පය බුරුලෙන් තියලා
නැගපන් මැණිකේ ගැල් යන්ටා
නැකතට කලියෙන් කැන්දන් යන්නට
තරිකිට දොමිකිට ගම ආවා

තණ්ඩලේ යන්න වරෙල්ලා
කටු කැලේ ගාලෙ නොයල්ලා
කැළණි ගං ඔරුවේ නැගලා
යන්න වරෝ..

ඕං මලේ ඔය මල නෙලලා
අතු බිඳෙනා පය උඩ තියලා
කැලණි ගං ඉවුරෙ නටන්නට
යන්න වරෝ…