අවාරේ & Addicted (Mashup Cover) | Aware & Addicted (Mashup Cover) by Nadee Senevirathne ft. Naada | NAADA Studio [2020]

අවාරේ මීමොර මල් පිපිලා
රැවටෙන්න එපා
උඹේ පැල් කොටේට
එනවා
උඹේ පැල් කොටේට
එනවා

මට වහන් වෙලා උඹ දීග ගියත්
මා නියගල අල කා
මියැදුනේ නෑ
මට වහන් වෙලා උඹ දීග ගියත්
මා නියගල අල කා
මියැදුනේ නෑ

උඹේ රුවට මගේ
පපුකැනැත්ත බැන වැදිලා
මලක් පිපිලා
බැදිල මලක් පිපිලා

I don’t know just how it happened, I let down my guard
Swore I’d never fall in love again but I fell hard
Guess I should have seen it coming; caught me by surprise
I wasn’t looking where I was going; I fell into your eyes

You came into my crazy world like a cool and cleansing wave
Before I, I knew what hit me, baby, you were flowing though my veins

I’m addicted to you, hooked on your love
Like a powerful drug, I can’t get enough of
Lost in your eyes, drowning in blue
Out of control, what can I do?
I’m addicted to you!

කුරු හීත ඉමේ
දඩ මංපෙත් වහන් වෙලා
මගේ පෑල දොරේ උර ලේනෙක්
මොර දෙනවා
කුරු හීත ඉමේ
දඩ මංපෙත් වහන් වෙලා
මගේ පෑල දොරේ උර ලේනෙක්
මොර දෙනවා

උඹගේ කරවට පලදන්නට මට
රිදී තෝඩු නැති හින්දා දෝ
නෑබිලාට අපෝ උනේ

Midnight blows in through the window; dances round the room
Got me hypnotized; I’m getting high on the perfume.
I couldn’t live without you now, oh, I know I’d go insane
I wouldn’t last one night alone, baby
I couldn’t stand the pain!

I’m addicted to you, hooked on your love
Like a powerful drug I can’t get enough of
Lost in your eyes, drowning in blue
Out of control, what can I do?
I’m addicted to you!

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here