මනරම්‍ය රාධා | Manaramya Radha by Chandana Silva ft. Yasas M

මන රම්‍ය රාධා නෙතු කැල්ම මානා
සඳ කැන් සිනා වෑහෙනා
ආනන්ද ආශා නෙතු යුග්ම ගේනා
සඳ රෑ පුරා සිහිවෙනා සැලීලා මා
රෑ හීන පීරා රූ සේද සීරා
මන මත් කළා මාව රාධා
උන්මාද ආශා මා සංතානෙ යාවීලා
සිතුවම් මවා හීන සේනා
සන්තාප සේදීලා සෘන්ගාරෙ නැහැවීලා
හැඟුමන් පවා මෝදු වීලා
රෑ හීන පීරා රූ සේද සීරා
මන මත් කළා මාව රාධා
වස්සානෙ නෙත් දීලා ගිම්හානෙ ළංවීලා
සුසුමන් සලා හාද වීලා
මධ්‍යාහ්නෙ යා වීලා සන්ද්‍යාවෙ පාවීලා
පැතු පෙම් සිනා පාට වීලා
රෑ හීන පීරා රූ සේද සීරා
මන මත් කළා මාව රාධා