නීල ආකාසේ | Neela Akase by Meena Prasadini ft. Roony from Dharmayuddhaya Movie [2017]

මේ නීල ආකාසයේ
රන් වලා කැරලි අතරේ
රෑ දහවලේ පියඹා
කූඩු වි ඉදිමු සැමදා

ගී නිම්න නැතේ වී
ස්නේහේ සුසර වැයිලා

සුන්දරයි ලොවම සුන්දරයි
මේ මියුරු දකිමු උදයේ
හමු වී වැස්සේ ඉන්නේ හිනැහී
මේ ජීවන කැදැල්ලේ
වහගුන් වෙමුය මිහිරේ

පාට පාට දේදුනු නැගී
නංවන්න ලෝ සිව් දිසා
සූ සද කලාවන් සදා
මේ ජීවන කැදැල්ලේ
විහගුන් වෙමුය මිහිරේ
වහගුන් වෙමුය මිහිරේ