මන්දහාසි | Mandahasi by Ranga Weerasekara [2021]

හද රැඳුනු රිදුම් පිරුණු ජිවිතයේ සාදා සැඟවුණු
මතකයේ වූ නේතේ කඳුළු මාරුතයේ සැලී විසිරුනූ..

හද රවටා ඇය ගිය දා.. මා සැනසුනූ..
හද රවටා ඇය ගිය දා.. මා සැනසුනූ..

නිම වෙන්නේ නෑ.. කියු අාදරේ
හීන උදුරා රැහැනේ මුදා..
.නොසැලෙන්නේ මා සිතු සේ නිරා..
නීල ඉඳුරා පවනේ වෙලා..
රළු මාවතේ ගිලිහී ඔහේ මා හිනැහුනේ..

බොඳ වෙන්නේ නෑ රැය පාලුවේ
හීන පුරවා රහසේ සදා..
සැනසෙන්නේ මා සසරේ පුරා..
නේන මතකේ හැරදා සදා…
පියමන් කලේ මසිතේ රැදී.. ගිම්හානයේ

හද රැඳුනු රිදුම් පිරුණු ජිවිතයේ සාදා සැඟවුණු
මතකයේ වූ නේතේ කඳුළු මාරුතයේ සැලී විසිරුනූ..

රසඳුනී | Rasanduni by Ranga Weerasekara ft. Kavindya Adikari [2020]

තරු යායේ සැතපිලා..
සඳ පාන එන තුරා..
හිත හීන හොය හොයා..
ඉමි පාලු රැය පුරා..

නුඹ මා පතාම ආ නිසා….
හද ප්‍රේම විල කැලඹී..
පැතු හීන අද එලි වී…

නෙතු ගාව දැවටෙනා සිතු
මතු දාක විමසලා..
නුඹ කීව පෙම් කතා නිති
නිදි නේන රැයපුරා..

දෙව් ලිය පරදන රුව සොබා..
හදවත නිති මා මත් කලා..
සනහස වෑහෙන සිත සොරා..
සැනසෙමි පාලුව බිඳ දමා…

හද ප්‍රේම විල​….

සිතගාව දිවිතුරා හිඳ
අම ප්‍රේම සුව සදා…
පිනි සේම ගිලිහෙනා තුරු
නුඹ වේය රසඳුනී..

සඳවත විලසින් නුඹ පතා…
අමරස වෑහෙන පෙම පුදා..
තුටු කර නිබඳව හද සරා..
විහිදනු පැහැසර මා පතා..

හද ප්‍රේම විල කැලඹී..
පැතු හීන අද එලි වී….යේ සැතපිලා..
සඳ පාන එන තුරා..
හිත හීන හොය හොයා..
ඉමි පාලු රැය පුරා..

නුඹ මා පතාම ආ නිසා….
හද ප්‍රේම විල කැලඹී..
පැතු හීන අද එලි වී…

නෙතු ගාව දැවටෙනා සිතු
මතු දාක විමසලා..
නුඹ කීව පෙම් කතා නිති
නිදි නේන රැයපුරා..

දෙව් ලිය පරදන රුව සොබා..
හදවත නිති මා මත් කලා..
සනහස වෑහෙන සිත සොරා..
සැනසෙමි පාලුව බිඳ දමා…

හද ප්‍රේම විල​….

සිතගාව දිවිතුරා හිඳ
අම ප්‍රේම සුව සදා…
පිනි සේම ගිලිහෙනා තුරු
නුඹ වේය රසඳුනී..

සඳවත විලසින් නුඹ පතා…
අමරස වෑහෙන පෙම පුදා..
තුටු කර නිබඳව හද සරා..
විහිදනු පැහැසර මා පතා..

හද ප්‍රේම විල කැලඹී..
පැතු හීන අද එලි වී….

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

ලක්මව්නී | Lakmawuni by Dhanith Sri, Ridma, Supun & Various others

[Ridma]
විකසිත වී නිති
එකමුතු වී
සවිබල පා සැම
එඩිතර වී

[Ranga]
රුහිරය දී දිනු
ලක් මව්නී
ගරුකල සේ නුඹ
සෙවනෙ හිදී
දරුකැල සේ නුඹ
සෙවනේ හිදී

[Dhanith]
පියමනිනා
රළු මාවත දිගේ
ජය ටැබ වේ
දද බදීනා දිනේ

[Supun Perera]
නිම නොවෙනා
හද මඩලේ සෙනේ
නිති සැදුනේ
එක මව්නේ

[Kanchana]
බිද දමලා රළු
පවුරු බැදී
මිතුදම වේ අප
අතරෙ සැදී

[Supun Perera]
මනු දෙරණේ
නොම නොගැටි අපී
ලොව දිනමූ සිහ
ජය ගොස දී

[Ridma & Kanchana]
ලොව දිනමූ සිහ
ජය ගොස දී

[Ranga]
පියමනිනා
රළු මාවත දිගේ
ජය ටැබ වේ
දද බදීනා දිනේ

[Dhanith]
නිම නොවෙනා
හද මඩලේ සෙනේ
නිති සැදුනේ
එක මව්නේ

[Fawaz]
රතු රුහිරේ ලයෙ
සැරුවේ අපේ
කුමකට දෝ පිල්
බෙදිලා මෙසේ

[Heshan]
ලග දකිනා නෙතු පිසදාලා

[Prageeth]
අපි සැවොමා එක රැහැනේ වෙලී

[Ranura]
අපි සැවොමා එක රැහැනේ වෙලී

[All Togethe]
පිය මනිනා
ජය මාවත දිගේ
අපි සැවොමා
එක් වී