සිතුවම් හදේ | Sithuwam Hade by Uvindu Ayshcharya [2024]

මතක අතරේ පාවෙනා නුඹ සිතුවමක් මවා
ආයෙ නුඹ මගෙමයි කියන්න ආදරේ මෙමා නම්
මා ළඟින් සිනා පා කීව ඒ කාරණාවන්
බැ රිදුම් දවයි මා සඟවනා මතකයෙන් මා

සිතුවම් හදේ මැවි මැවී
නුඹෙ දෑසෙ මා පැටලුනී
රුව කෝ මගේ සිතැදුනී
ප්‍රේමි….
මතකෙට ඒ මෙපමනී
නුඹ ඈත යන බව දනී
කිමදෝ නොදැන හඬමී
ළඳුනී….

නෑ හීන ආයේ බොඳවිලා
මාගෙ දිවියේ
නුඹ තව නෑ
හීන ගානේ
සිරවෙලා
තව දුර නෑ ඈත අහසේ පායනා
ඈ සිහිවුනා මා රෑ පුරා
පාළුවෙදෝ තනි වුනේ
මා හදේ ආදරේ
මා රුව දකිනා මේ වාරයේ
මං තවත් පෑරුනා නම්
සිතුවම් හදේ

written by Uvindu Ayshcharya