ගඟ අද්දර මා | Ganga Addara Ma by Vijaya Kumaratunga

ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහ සැනසී
හද සන්තක විය අනුහස් ආසිරි ගී
ඔබ හමුවේ මා මුව ගොළු වුවා
ගඟ අද්දර පෙම් කැඳවුම් රස දැහැනේ
ඉහ ඉද්දර පිපි ප්‍රාර්ථනා සිහිනේ
පිබිදුනි ආශා ගිනිසිළු සේමා…

මල්සර දුනුවර ළමැද හොවාලා
ඉරණම් පවස නිවා
සන්සුන් වූ තරමින් නොසැලෙනවද
බාලේ බැඳී රන්දම්
ඔබ හා ආයේ ආයේ පෑහි තුෂාර සුසුම් හුවා
චමත්කාරයේ රන් රේඛා අප සැලෙන හදින් දුටුවා…

ගඟ ඉද්දර බිම් තෙපුල් පවන් අතරේ
මනපුශ්පිත මුදු සුපුල් සිනා විසිරේ
මා හඳ රහසේ බැඳුනා පහසේ
ගඟ දිය රැලි නුබ නාඩන් කිසි දවසේ
ගඟ දිය සුළි මැද උණුසුම් සුව ගැවසේ
ඔබ රුව චායා සැඟවේ පායා

මල්සර දුනුවර ළමැද හොවාලා …
ඔබ රුව චායා සැඟවේ පායා ..
ඔබ රුව චායා සැඟවේ පායා ..

මිණී කිංකිණි හඬ | Mini Kinkini Handa Parada by Vijaya Kumarathunga (Cover by Bimal Jayakody)

මිණි කිංකිණි හඩ පරදා
මේ ගැල් ගමනේ
කළුවර කතරේ
කදුවැටි මානේ
දුක් ගී රාවේ සවනට වෑහේ
සුදු මැණිකේ

මිණි කිංකිණි හඩ පරදා
මේ ගැල් ගමනේ
කළුවර කතරේ
කදුවැටි මානේ
දුක් ගී රාවේ සවනට වෑහේ
සුදු මැණිකේ

පාළුවේ පාවී
හපුතලේ කන්දේ
කුර හඩ නැගුනේ
මේ දිගු ගමනේ
තව දුර වැඩිවේ
ගව්වෙන් ගව්වේ
ඔබ නැති ගම්මානේ
මේ දුර නෑහේ

මිණි කිංකිණි හඩ පරදා
මේ ගැල් ගමනේ
කළුවර කතරේ
කදුවැටි මානේ
දුක් ගී රාවේ සවනට වෑහේ
සුදු මැණිකේ

සීපදේ රාවේ
සියොලග සසලේ
ඔබෙ සිත සැගවේ
දාහය උතුරා
උණුසුම ඔබගේ සිරුරේ දැවටේ
නෑ හිරු පායන්නේ
නෑ මට ආයේ

මිණි කිංකිණි හඩ පරදා
මේ ගැල් ගමනේ
කළුවර කතරේ
කදුවැටි මානේ
දුක් ගී රාවේ සවනට වෑහේ
සුදු මැණිකේ

 

 

Download the Official Audio from Here!!