ස්නේහයේ වෙරළ | Snehaye Werala by Dulshara de Alwis [2020]

ස්නේහයේ වෙරළ සිඹ
ඇදී යන සිනිඳු රළ
ගෙනෙන සිහිලැල් සුවඳ
තරම් සිසිලක් කොහෙද

නිල්විලකි සාගරේ – මුතු දිදුලනා / සඳ වෑහෙනා
සංසාරෙ පැතුසේම – නුඹ හමුවුණා

දයිවයේ සැඩ පහර
නවතන්න බෑ අපට
අඳුරු සෙවනැලි අතර
දිනුම පැරදුම නුඹය

නිල්විලකි සාගරේ – සඳ වෑහෙනා
සංසාරෙ පැතුසේම – නුඹ හමුවුණා

තරු එළියෙ උණුහුමට
තුරුළු කරගමි ලයට / නුබ වැලඳ ගමි නැවත
නොමියෙනා ප්‍රේමයේ
කිරුළ අපටයි උරුම
අඳුරු සෙවනැලි අතර
දිනුම පැරදුම නුඹය

නිල්විලකි සාගරේ – සඳ වෑහෙනා
සංසාරෙ පැතුසේම – නුඹ හමුවුණා

කුමාරි රාජ නන්දනී | Kumari Raaja Nandani by Dulshara de Alwis ft. Ridma Weerawardane [2020]

කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

මධුරා හි යමුනා ගං තීරේ
සාගල රාජ කුමාරි

කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

ඒ ප්‍රභාවතී රූප සාගරී
පානා ප්‍රභා මනහාරි

ඒ ප්‍රභාවතී රූප සාගරී
පානා ප්‍රභා මනහාරි

නොතකා ප්‍රේමේ කුස රජු ගේ මන
නොතකා ප්‍රේමේ කුස රජු ගේ මන

බින්ද සදෙහි කුමරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

සතර රජුන් මැද
අභිත නාදකර
ප්‍රේමේ දිනා සුමිහීරි

සතුරු රජුන් මැද
අභිත නාදකර
ප්‍රේමේ දිනා සුමිහීරි

ලෝ වැඩ සෑදූ ප්‍රභා දේවී
ලෝ වැඩ සෑදූ ප්‍රභා දේවී
හා ඒ පෑව අසිරි

කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

මධුරා හි යමුනා ගං තීරේ
සාගල රාජ කුමාරී
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here