අලංකාරවූ | Alankarawu by Gavin Andrew [2021]

විශ්මිතයි වෙනස් නොවේ ඔබගේ ප්‍රේමය
කුරුසියේ ප්‍රේමය දුටුවේ
ඔබේ මහිමයේ අලංකාරය අතීශයින් පුදුමයි
නෙතට හා කනට නෝහැගේ

අලංකාරවූ ඔබට ආදරෙයි
අලංකාරවු ඔබ නමදිමි
අලංකාරවු ඔබට මා ආත්මේ ගී ගයයි

ඔබේ මහිමයේ බලය මේ පොලො තලයේ
අප සැමදෙනා ඔබේ ක්‍රියා දුටුවේ
ඔබේ තේජසේ අලංකාරයෙන් මා හද ගයයි
කෙතරම් උසස්ද විශ්මිතායි දෙවිදුන්

ඔබේ හාසකම් දෙනෙතින් දුටුවා
ඔබේ ප්‍රේමයෙන් වැසුවා මා
අලංකාරවු ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු නෑතේ

පෙම් තාලම් | Pem Thaalam by Gavin Andrew ft. Yuki [2021]

අවාරයේ ආ වියවුල් හිත නොවන සේම ඉවසුම්
මගේ හිතේ කෙටි නැවතුම් යළි යළිඳු දේවි විමසුම්
විරාගයේ හිත දුහුලැල් වේවිදෝ නේක පැටලුම්
ජීවිතේ වූ හරසුන් පෙම පසිඳලාවි පැහැදුම්

ඒ දෑසෙන් කීව පිළියම්
මේ ප්‍රේමෙන් ගේන සැනසුම්
අල්තාරෙන් ආව ඇමතුම්
නවතයි මගේ හිතේ දෙදුරුම්

නිම්නාදෙන් ගේන හිනැහුම්
රෑ හීනෙන් පේන පැහැදුල්
මංතීරේ රෑක දිරි දුන්
හැඟුමෙන් වේවි හිතම නිරවුල්

තුන්‍ යමේ නුඹ කෙරේ
මුදු මදනල් පෙම් තාලම්
මැදියමේ තුන්හිතේ
පිළි රැව් දෙයි හරි දේවල්

සීරුවෙන් මෘදු හැඟුම්
සිර කරවා මා නොඑන මන්සලෙන්
හිත හංගං මං සල්ලාපයේ
ස්නේහයෙන් ආදරෙන්

හිත සනසා පාන එක බැල්මකින්
ආනන්දෙන් හිතම නිවේ
තුන්‍ යමේ නුඹ කෙරේ
මුදු මදනල් පෙම් තාලම්