ගිනිගෙන මිහිතලේ | Ginigena Mihithale by Hasith ft. Ken Lappen [2014]

හිරු ගිලී මායාවේ දැවේ නිසොල්මනේ
රළ බිඳී මහසයුරේ දුකින් හඬාවැටේ
වියරු වී ආකාසේ වලාකුළුත් සැලේ
කුරිරු හඬ ඇසුණේ රුදු අවියේ
ගලා රුධිරේ සුසුම් වැලපේ
දැයක් රකිනා තවත් විරුවෙක්
ලෙයින් තෙත් වී වැටී පොළොවේ

ගිනිගෙන මිහිතලේ
මොරදෙයි දස අතේ
උමතු ව විලාපේ ඇසේ

Goodbye, everything’s goin’ away in flames
The fear rising up like a tidal wave
People dying all around making too many graves
Your last real hope running down the drain
So much noise, making people paranoid
Every bomb that blasts makes a wound inside
It’s a world where love and hate collide
And he weight of the hate burns deep inside
Every soul that lies in the field of war
That was your (?) the cause they’re fighting for
You fight to the point where they can’t ignore
And waiting for the day they will hurt no more
Now I see from my eyes that the world is burning
Crying in our minds ’cause the time is fading
The (?) outweigh (?) hatred
The truth doesn’t hurt and leave behind questions

කඳුළැල් සුසුමන් මැකිලා
සීමා මායිම් බිඳිලා
මුදු සුළඟේ සිත නිවිලා
නව දිනකට හිරු නැගේ දෝ

හිරු ගිලී මායාවේ දැවේ නිසොල්මනේ
රළ බිඳී මහසයුරේ දුකින් හඬාවැටේ
වියරු වී ආකාසේ වලාකුළුත් සැලේ
කුරිරු හඬ ඇසුණේ රුදු අවියේ
ගලා රුධිරේ සුසුම් වැලපේ
දැයක් රකිනා තවත් විරුවෙක්
ලෙයින් තෙත් වී වැටී පොළොවේ

ගිනිගෙන මිහිතලේ
මොරදෙයි දස අතේ
උමතු ව විලාපේ ඇසේ