අකීකරු පෙම් කථාවක් | Akikaru Pem Kathawak by Kanchana Anuradhi, Tharindu Priyankara[2020]

සීත හිම මත වතාවක්
නිම උනා පෙම් කතාවක්
අරුත සඟවා ඔහේ ලියැවුණු
අකීකරු පෙම් කතාවක්

නින්ද නැති මැදියම පුරා
හැඬූවත් දෙතැනට වෙලා
නොදැන සිටියා නොවෙයි නුඹ මා
දිනක් එන බව වෙන් වනා

අතීතය මා ලඟ තියා
හිතේ තරහක් නෑ කියා
ළඟින් ළඟ එන වසන්තය වෙත
යන්න හිම කවුළුව වසා

මාත් මගෙ හිත | Maath Mage Hitha by Pasan & Tharindu

රාත්‍රිය මනරම් කියා
සඳට තරුවට කවි ලියා
මාත් මගෙ හිත හදාගන්නම්
නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා

රාත්‍රිය මනරම් කියා
සඳට තරුවට කවි ලියා
මාත් මගෙ හිත හදාගන්නම්
නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා

මගේ කවියක පද ගයා
දෑස් දෙකොනේ තෙත තියා
නුඹත් රෑ නිදි වරාගෙන ඇති
මාත් නුඹ ළඟ නැති නිසා

රාත්‍රිය මනරම් කියා
සඳට තරුවට කවි ලියා
මාත් මගෙ හිත හදාගන්නම්
නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා

හිරු සඳුත් හමු වෙන් නැතේ
එකම අහසේ පායනා
ඉතින් දුක් වෙන්නේ කිමද අපි
දිනක් එයි අප හමුවෙනා

රාත්‍රිය මනරම් කියා
සඳට තරුවට කවි ලියා
මාත් මගෙ හිත හදාගන්නම්
නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා

රාත්‍රිය මනරම් කියා
සඳට තරුවට කවි ලියා
මාත් මගෙ හිත හදාගන්නම්
නුඹත් මා ළඟ නැති නිසා

Written by Susantha Dandeniya