අහස් ගව්ව | Ahas Gawwa by Jude Rogans [2015]

අහස් ගව්ව දුර නෑ
ඔබ ළග ඉන්නවා නම්
සිතුල් පව්ව රළු නෑ
හද පිරිමදිනවා නම්
තිස්ස වැවෙත් වැලි නෑ
සිතුවිලි ගැහෙන තරම්
විස්ස උනත් පොඩි නෑ
මගේ හිත දැනෙනවා නම්

පරවෙන පැතුමට කිරි වද්දාගෙන
රුහුණේ කෙත් යායෙන්
හැර යන්න වයසට වේලී බදිනවාද
මහවැලි ගග මැද්දෙන්
තිස්ස වැවෙත් වැලි නෑ
සිතුව්ලි ගැහෙන තරම්
විස්ස උනත් පොඩි නෑ
මගේ හිත දැනෙනවා නම්

කළු සුදු සිහිනෙට පාට පොවාගෙන
හග්ගල මල් වත්තෙන්
ළගදීම දවසක පෝරු තනාගමු
ඉසුරුමුණිය පැත්තෙන්
තිස්ස වැවෙත් වැලි නෑ
සිතුවිලි ගැහෙන තරම්
විස්ස උනත් පොඩි නෑ
මගේ හිත දැනෙනවා නම්

තිස්ස වැවෙත් වැලි නෑ
සිතුවිලි ගැහෙන තරම්
විස්ස උනත් පොඩි නෑ
මගේ හිත දැනෙනවා නම්