බොම්බෙ මොටායි | Bombe Motai by Anushka U ft. Sunil Perera

ගුරුකම් කරාලා…. ලියුමක් ලියාලා
ගිරවට කියාල පද්මාවතී
කොන්ඩෙත් කපාලා… ලිප්ස්ටික් උලාලා
කඩ්ඩෙන් කොටාල පද්මාවතී
පද්මාවතී… පද්මාවතී… පද්මාවතී
ගෙවුනා සතී සතී දැන් මට ඇතී… පද්මාවතී

බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ

හොරැහින් මං බැන්දා ආදරේ
තනියම නිදියන්නේ කාමරේ

හොරැහින් මං බැන්දා ආදරේ
තනියම නිදියන්නේ කාමරේ
ආලේ මෝරා මේ හිත පාරා ඇමතියා රට කනවා හෝ…රා

ඒ වල් ඌරා
බඩ ලොකු මෝරා
එක්කන් යනවාමයි යනවාමයි
කැන්දාගෙන පද්මා

බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි බොම්බයි මොටායි හෝ
බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ

ගුරුකම් කරාලා…. ලියුමක් ලියාලා…
ගිරවට කියාල පද්මාවතී
කොන්ඩෙත් කපාලා… ලිප්ස්ටික් උලාලා…
කඩ්ඩෙන් කොටාල පද්මාවතී
පද්මාවතී… පද්මාවතී… පද්මාවතී
ගෙවුනා සතී සතී දැන් මට ඇතී… පද්මාවතී

බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ
බොම්බෙ මොටායි යෙ බොම්බයි මොටායි යෙ

written by Anushka Udana & Dinesh Gamage

මන්දාරම් කතාවේ | Mandaram Kathawe by Anushka Udana

නුඹ නිසා ලීව කවි පාලුවට
මැකීයාවී එනවාද හෙට
සිනා දුන්න එක හාදුවක
මතකේ යලි රැගෙන

මන්දාරම් කතාවේ
සද කින්නරාවේ
මගේ හීන හීන ගානේ ඉන්න
එන්න ආයේ

සේයාවන් මවා මේ
මගේ දෑස මානේ
මට පේන පේන රූ ඔබයි
මගේ කතාවේ

නුඹ නිසා ලීව කවි පාලුවට
මැකීයාවී එනවාද හෙට

දුර නොයා ඉන්න
තිබුනා නුඹට
අතීතේ මතක යායටම
ඇවිත් යන්න නිවුනාම හිත
හිදිමී උන් තැනම

මන්දාරම් කතාවේ
සද කින්නරාවේ
මගේ හීන හීන ගානේ ඉන්න
එන්න ආයේ

සේයාවන් මවා මේ
මගේ දෑස මානේ
මට පේන පේන රූ ඔබයි
මගේ කතාවේ

මන්දාරම් කතාවේ
සද කින්නරාවේ
මගේ හීන හීන ගානේ ඉන්න
එන්න ආයේ

කාලගෝට්ටි | Kalagotti by Wasthi Productions [2018]

ගිනි ගිනි බෝලේ රැලි රැලි මාලේ
දාගෙන නටපන් අංගුලි මාලේ
ගස් ගල් ගානේ කරකර ආලේ
උගසට තියපන් කොටහළු මාලේ
රෑ මැද සාලේ එල්ලෙයි වහලේ
කඩාන වැටුනයි දිරපු පරාලේ

එක්කර අතැඟිලි අරගෙන සැණකෙළි
මගුලට කෙල උනෙ උනා දැන් මලකෙලි
දාගෙන ලීකෙලි වටේම ගිනිකෙළි
රති කෙලියට ලොල් උන තොපි සක්කිලි

කන් කන් බුරූ පැදපන් පාරු
ලැජ්ජයි නේද ගැහුවොත් බූරු
ඕන්ඩු රේන්ඩු මූන්රු නාන්රු
ගැනලා හදපන් කොටුවක් ඌරු

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

(කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන්-කාලගෝට්ටි දැන් කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන්-කාලගෝට්ටි දැන්)

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

(කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන්-කාලගෝට්ටි දැන් කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන්-කාලගෝට්ටි දැන්)

අනා අරූනා අ රෑං කටුස්සා
අලගෙඩි බලගෙඩි කලේට විද්දා
වටපිට බැලුවා තණකොළ කෑවා
තනපට පෙන්නා Trending ආවා
චස් පිට බක් බක් ලැව් ගිනි ලැව් බලලා කියපන් ආ

කැත්තක් අරගෙන වත්තට යනකොට
පෙත්තෙක් ඉදගෙන කජු කනවා
දොන්ත බබක්කට දෙන්න දෙයක් නැත
පෙට්ටගමත් විකුණන් කනවා

ආටක නාටක වෙපට සුන්ගන් කෝඩි අල්ලප්පන්
බං බං බුරියන්
ඔක්කොම නරියන්
සාරිය අස්සෙන් බැලුවයි බුරියන්

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

බං බං බුරියන්
ඔක්කොම නරියන්
සාරිය අස්සෙන් බැලුවයි බුරියන්

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්

(කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන් කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි ගෝට්ටි දැන්)

දැන් සැපද | Dan Sapada by Wasthi Production [2022]

රෑ 10 වෙනකොට මම
ගොඩක් නිදි
ජනාදිපති නෙවෙයි මම
ගොඩක් මිටි
69 ලක්ෂෙට ගොඩක් සොරි
Very Sorry
Very Very Sorry

ලබ් ඩම්
හදවත ගැහෙනවා ලබ ඩබ් ඩබ්
යනකොට දැනෙනවා මගේ කරගන්නම්
එරමිනි මා බර වැස්සියේ
ජක් ජක්
කිට මරාගෙන ගමටම දෙමු කැටයම්

අනං මනං නං වානං
තුටුලට වී මට තව සැප ඕනා
බලං ඉන්නේ අන්දර වැට ලග
කෝ නෝනා
තප්පට ගානකට අපි යමුද කබානා

පලමු රබානක්
ගන්නෙපා ගානක්
අද වගේ හම්බෙමු
ලබන සුමානෙත්
ඉගිබිගි පානා
සෙක්සි බනානා
හවසට එනවද බට් ශෝර්ට් දාලා

අපෙ ආදරේ ගැන මාන්තරාවට
සාස්තරේ කිව්වා
උඹේ නේත්තරාවට හාන්සි වූ මට
මහන්සි නැහැ නෝනා

තොගෙ මෝස්තරේ හරි ආන්තරාවයි
මොනාද තව ඕනා

මනහාරියේ මගෙ යෝධියේ
මොනාද තව ඕනා
මනහාරියේ මගෙ යෝධියේ
සැපද තව ඕනා

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

අදින බිකිනි
මේ මාසේ නිකිනි
සුභ නිමිති බලං කමු ලපටි නිවිති
රන් කිකිලි
මූන නම් පැතලි
රහට සැදි කැවිලි
පැමිලි ගෙන සැනකෙලි බලා යමු

උඩ පැනගෙන
කෙරුවට ටික් ටොක්
රවුමට බෝලය වගේ පිං පොං
උරතලයට ඇති කලේ කිං කොං
යක්ක පුතෙක් වෙන්න දගලන්නෙ
බොල මොක්කුද බං මේ කොක්කු
රගනවා වාගේ අතදරු බබ්බු
අත බාල කරලම ගැහුවා තුරුම්පු
ආසද කන්න මේ පාර සෙරෙප්පු

මම මට්ටු නම් වෙන්නෑ
තට්ටු මොකො
හෙප්පුව දෙන්න වලිප්පුවඩෝ
වරොං බල සක්කර වට්ටමේ ශෝ
රට්ටු හිනස්සන කතා එපෝ

අපෙ ආදරේ ගැන මාන්තරාවට
සාස්තරේ කිව්වා
උඹේ නේත්තරාවට හාන්සි වූ මට
මහන්සි නැහැ නෝනා

තොගෙ මෝස්තරේ හරි ආන්තරාවයි
මොනාද තව ඕනා

මනහාරියේ මගෙ යෝධියේ
මොනාද තව ඕනා
මනහාරියේ මගෙ යෝධියේ
සැපද තව ඕනා

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

YouTube ඔස්සේ වීඩියෝව නරඹන්න | Watch the video on YouTube

හාදුවක් | Haduwak by Sandeep Jayalath

හාදුවක් මම පා කරන්නද
සීත රෑ පින්නේ
ආදරෙන් නුඹ
බාර ගන්නට ආසනම් නින්දේ

හාදුවක් මම පා කරන්නද
සීත රෑ පින්නේ
ආදරෙන් නුඹ
බාර ගන්නට ආසනම් නින්දේ

භාවනාවක් සේම නරබන්
ඔබගේ දෙනුවන් කෙරේ
ඉන්න හැකි නම් වාසනාවක්
දිවිය ඇති කල් මගේ

තුරුල්ලේ ගුලිවෙලා
නිදන විට මුහුනේ
අනන්තේ නැවතුනා
ඔබට ඇති ආදරේ

කල්ප ගානක්
දෑත පටලන්
පැමිණි සංචාරයේ
නුබගේ හුරතල් වදන යහමින්
නිබද සැනසුම් ගෙනේ

තුරුල්ලේ ගුලිවෙලා
නිදන විට මුහුනේ
අනන්තේ නැවතුනා
ඔබට ඇති ආදරේ

හාදුවක් මම පා කරන්නද
සීත රෑ පින්නේ
ආදරෙන් නුඹ
බාර ගන්නට ආසනම් නින්දේ

හාදුවක් මම පා කරන්නද
සීත රෑ පින්නේ
ආදරෙන් නුඹ
බාර ගන්නට ආසනම් නින්දේ

මවනා | Mawana by Anushka Udana ft. Dulaj Jayathilake [2021]

තරු ගානේ පවා
රුව පේනා
මේ දෑස දෑසේ ලංවීලා

නුඹ මාගේ වෙලා රස ගේනා
රෑහීන ගානේ සිහිවීලා

දැනුනා හුස්ම ගානේ
පැතු සිහිනේ ඉටුවෙලා
හද ආශාව වෑහේ
සදවන්තී හිමිවෙලා

මවනා මේ සිනා
සැමදා වාසනා
මේ දෑත දෑතේ ලංවෙලා
සංසාරේ පුරා මෙලෙසේ එක්වෙලා
ආවාද ආශා චාරිකා

එක බැල්මක හොවා
සිත නිවනා
ඈ ප්‍රේම ආශා ගවසාලා
සද කැල්මක මවා
ඈ රුවිනා
මේ දෑස මා හා ඉගිකලා

සැලෙනා දෑස මානේ
රුව රහසේ කොදුරලා
මදුශෝභාව වෑහේ
මතු මත්තේ ලංවෙලා

මවනා මේ සිනා
සැමදා වාසනා
මේ දෑත දෑතේ ලංවෙලා
සංසාරේ පුරා මෙලෙසේ එක්වෙලා
ආවාද ආශා චාරිකා

Drop එක පුදන්ඩ | Drop Eka Pudanda by Anushka Udana ft. Yuki [2021]

අහ් ඩ්‍රොප් එක පුදන්න
මේ සැප ලෝකේ
කාටද ඕනේ

අහ් සැප සැප සැප
බොක්ක බොක්ක
යුවරජ බොක්ක

සැප සැප සැප
තද කොර තද කොර

බොක්ක බොක්ක
යුවරජ බොක්ක
ඩ්‍රොප් එක දෙන්න
මේ සැප ලෝකේ
කාටද ඕනේ

සැප සැප සැප
තද කොර තද කොර

සැප සැප සැප
සැප සැප සැප
බොක්ක බොක්ක
යුවරජ බොක්ක

මේකනම් පිස්සුවක් බන් | Meka Nam Pissuwak Bun by Wasthi Production

දැවීලා තැවීලා හා
නැසීලා Love වීලා මා
සෑදීලා පේවීලා කෙරුව
පෙමක වීලා තෘතීක මා
අවරට බැලුම් බලාං
හිටගෙන ලපං ගහාං
පද නැති බෙරේ පලාගෙන
ගෑණී යන්ට ගියා මල කෝලාං

ඒ රන් කද නම් මගේ රන් එතනා
ඒ රන් කලවම් උන රන් කෙවිටා
රන්රඹුටන් කඩන් එනවා
රන්වන් පාටයි සමණලයා….

උඹගේ රට හාවා .,
මේ මට කොලේ වහලා
ඌ පැන පැන ආවා..,
ඒ ගුටි කන මූණා .,
ගොටුකොළ කන්නා.,
දැන් ඇති වද දුන්නා…

මේකනම් පිස්සුවක් බන්
හැදිලා කැස්සක් බන්
වහිනවා වැස්සක් බන්
මට දැනෙන්නේ මේකනම් පිස්සුවක් බන්

මේකනම් පිස්සුවක් බන්
මේකනම් පිස්සුවක් බන්
මේකනම් මේකනම් මේකනම් පිස්සුවක් බන්

හිටවලා ඇති දැන් බතල කටින්
කරලම තියෙන්නේ පවම කයින්
දිරවන් නැති උබේ අමුතු ලයින්
වැඩි පුර කිව්වොත් දෙන්නේ පයින්
හය හත වෙනකොට දාගෙන කඩේ
බොරුහිල තිබ්බට උලුදුයි වඩේ
නාටක පෙන්නන් ආවට නඩේ
මැද්දට පැනලා කියපන් “අඩේ”

මුලින්ම දැක්කම පෙම් හමුවීම
ආංගානියේ තුරුලට වීම
ඇලීම ගැලීම වෙලීම තැවීම
අඩ අඩ බලපං දෙවෙනි ඉනිම
බදින්නේ ගහං තොරාං
ණයයිලු හතර වරාං
ලැබුනොත් දේව වරාම්
නුඹ දක්කං යන්නම් මගේ කොරාං

ඒ රන් කද නම් මගේ රන් එතනා
ඒ රන් කලවම් උන රන් කෙවිටා
රන්රඹුටන් කඩන් එනවා
රන්වන් පාටයි සමණලයා….
උඹගේ රට හාවා ., මේ මට කොලේ වහලා
ඌ පැන පැන ආවා..,
ඒ ගුටි කන මූණා ., ගොටුකොළ කන්නා.,
දැන් ඇති වද දුන්නා…

මේකනම් පිස්සුවක් බන්
හැදිලා කැස්සක් බන්
වහිනවා වැස්සක් බන්
මට දැනෙන්නේ මේකනම් පිස්සුවක් බන්

මේකනම් පිස්සුවක් බන්
මේකනම් පිස්සුවක් බන්
මේකනම් මේකනම් මේකනම් පිස්සුවක් බන්

මහ ගෙදර | Mahagedara theme song by Wasthi Productions [2020]

සෙනෙහසේ පුරවාලා
ලැට් එකේ ඔබවාලා
දාඩියේ සුවදින් මා
වීලා ලූ මන් මත් මා

මැරුනත් පැයක් ආදරේ
බඩගියා වාගේ දැනේ
මතකේ තියේ පෙම් කතා ඒ
මැරිලත් පැයක් ආදරේ

ප්‍රීතී කසා
ප්‍රීතී කසානා

කෙලබෝල පුම්බා
සෙම කාරා ගිල්ලා
රහසක් දැනී උදේ හවහා

කකුලේ තුවාලේ
දෙතොලින් ගැලෙව්වේ
පුරුද්දට වාගේ සංසාරේ

මැරිලත් පැයක් ආදරේ
බඩගියා වාගේ දැනේ
මතකේ තියේ පෙම් කතා ඒ
මැරිලත් පැයක් ආදරේ

ප්‍රීතී කසා
ප්‍රීතී කසානා
ප්‍රීතී කසා
ප්‍රීතී කසානා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

ශ්‍රී ලංකා මාතා | Sri Lanka Matha by Wasthi Productions ft. Anushka Udana, Dinesh Gamage, Nisal Gamage, Bathiya & Santhush, Lahiru Perera [2020]

නැගිටිමු යලිත්
නැවතුනු තැනින්
ලක් මෑණියේ
නුඹේ අත අල්ලමින්

නැගිටිමු යලිත්
වැරදුනු තැනින්
ලක් මෑණියේ
දිනු දේශය නමින්

ශ්‍රී ලංකා මාතා
ශ්‍රී ලංකා මාතා
නමදිමු අපි සැමදා
ශ්‍රී ලංකා මාතා
ප්‍රාණය සේ මාතා
රැකගමු අපි සැවොමා

එකමුතු කම්
නැතිවුනු තැන්
හදමුද අපි වෙහෙස වීලා
අපේ නමින් ඒ විරුවන්
දිවිදුන් නය බේරා

යලි ගෙනෙමු සිංහ සේයා
හඩනගමූ සිංහ සේනා
මව් රකිමු
අප නැගෙමු සදා

ශ්‍රී ලංකා මාතා
ශ්‍රී ලංකා මාතා
නමදින්නම් සැමදා
ශ්‍රී ලංකා මාතා
නෑ සීමා සාදා
රැකගන්නම් සැමදා

ශ්‍රී ලංකා මාතා
ශ්‍රී ලංකා මාතා
නෑ සීමා සාදා
රැකගන්නම් සැමදා

ශ්‍රී ලංකා මාතා
ශ්‍රී ලංකා මාතා
නමදින්නම් සැමදා
ශ්‍රී ලංකා මාතා
නෑ සීමා සාදා
රැකගන්නම් සැමදා

ශ්‍රී ලංකා මාතා
ශ්‍රී ලංකා මාතා
නමදින්නම් සැමදා
ශ්‍රී ලංකා මාතා
නෑ සීමා සාදා
රැකගන්නම් සැමදා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here