සරුංගලේ | Sarungale by Ridma Weerawardena ft. Nipuni Herath

ආදර පවනයි සිත්මල පොපියයි
ජීවිත කතරයි බාධක පවුරයි

ප්‍රේමය සසලයි හදවිල කැළඹෙයි
පවනේ හැරයයි නිලඹර පාවෙයි

කාලය ගතවී දෙලොවක තනිවී
වියරු බසින් අසන්
කවුදෝ නුඹ..සරුංගලේ

දෑසත් බැඳුනා මුවමල දුටුදා
ආලය ගැලුවා හදවිල උතුරා

ආලය පැතුවේ රාගය තවරා
නුඹ නෑ කිසිදා සිතුවිලි අතගා

කාලය ගතවී දෙලොවක තනිවී
වියරු බසින් අසන්
කවුදෝ නුඹ..සරුංගලේ

මා සිත නුඹ ළඟ කිම මා අමතක
පාළුව තනිකම පාරයි මා නෙත

හදවත පාරන අතීත අන්දර
පවසයි නුඹ හිත පාරපු අන්දම
කවුදෝ නුඹ..සරුංගලේ

written by Savindra Madushan

ridma weerawardane,ridmaw,ridmadw,ridma,imzys dance crew,nisal gamage,amazing voice,sobana,acoustic singer,sri lanka,srilankan vocalist,naadhagama,bollywood songs,imzys,hindi,senanga dissanayake,sobana(සොබනා),bollywood