ලා සඳ | Laa Sanda by Ridma Rangana Perera [2020]

ලා සඳ එළියක සිහින එකින් එක
අහුලමි රෑ අඳුරේ
මටත් හොරෙන් මගෙ සිහින සොරාගත් නුඹම පතමි සසරේ

ලා සඳ එළියක සිහින එකින් එක
අහුලමි රෑ අඳුරේ
මටත් හොරෙන් මගෙ සිහින සොරාගත් නුඹම පතමි සසරේ

සුළං රැලක හෙමි හෙමින් පාව එන
මල් පෙත්තක රැඳි නුඹේ සුවඳ පොද
අසුරු සැණින් ලද එකම ඇසිල්ලක
මගේ කොපුල් තල මතින් තියනවද

ලා සඳ එළියක සිහින එකින් එක
අහුලමි රෑ අඳුරේ
මටත් හොරෙන් මගෙ සිහින සොරාගත් නුඹම පතමි සසරේ

ලා සඳ එළියක සිහින එකින් එක
අහුලමි රෑ අඳුරේ
මටත් හොරෙන් මගෙ සිහින සොරාගත් නුඹම පතමි සසරේ

ඔබත් මමත් එක හිතින් සිනාසුන
එකම අහස යට එකම වෙරළ කොන
පුරුදු හැඟුම් මුළු හිතින් දරාගෙන
එදා කතාවම යළිත් ලියනවද

ලා සඳ එළියක සිහින එකින් එක
අහුලමි රෑ අඳුරේ
මටත් හොරෙන් මගෙ සිහින සොරාගත් නුඹම පතමි සසරේ

ලා සඳ එළියක සිහින එකින් එක
අහුලමි රෑ අඳුරේ
මටත් හොරෙන් මගෙ සිහින සොරාගත් නුඹම පතමි සසරේ