ගජමන් | Gajaman by Asiri Perera ft. Tharindu Damsara [2020]

පිපිමුදු ගෝමර ඇගේ ගතේ
ප්‍රේමාරාධන ළග සගවන්
කදුලක අවසන්
හසරැළි ගවසන්
හිටි ගැහැණිය නුඹ වේ ගජමන්

රෑ තුන් යාමේ නුඹ ගැන හදවත
සසැලෙන මොහොතක දෙනෙත් පියා
පන්හිද පිරිමැද කිසිවක් නොලියමි
වෙහෙසයි මට නුඹ ගැන ලියලා

නුඹගේ හීසර කවියක මුහුණත
වැදී සිදුරුවුණ ළය ද දරා
සමුගන්නා බව කියැවෙන කවියක
කුමටද එළිසමයක් තියලා