උලල්ලා | Ulalla by Babi Supram X Sandun Perera X Krish Manoj

Undhan Kadhal Ennai Thaakkum Podhu Kandean En Thozha
Naanum Unnai Nokki Paarkum Podhu Vandhean Nee Vaada
Endhan Maatram Kaanum Podhu Neeyum Ennul Vaa Vaada
Undhan Pakkam Vandhean Naanum Endhan Kannul Nee Vaada

උලල්ලා ගෑවෙන්නේ හදේ ඔය
උලල්ලා අගිස්සේ ඉන්නෙ මෙමා
උලල්ලා වස්සන්නම් වැස්සක් මෙමා
උලල්ලා පැද්දෙන ලැමට දෑසම බැන්දුව මා

උලල්ලා ගෑවෙන්නේ හදේ ඔය
උලල්ලා අගිස්සේ ඉන්නෙ මෙමා
උලල්ලා වස්සන්නම් වැස්සක් මෙමා
උලල්ලා පැද්දෙන ලැමට දෑසම බැන්දුව මා

Undhan Kadhal Ennai Thaakkum Podhu Kandean En Thozha
Naanum Unnai Nokki Paarkum Podhu Vandhean Nee Vaada
Endhan Maatram Kaanum Podhu Neeyum Ennul Vaa Vaada
Undhan Pakkam Vandhean Naanum Endhan Kannul Nee Vaada

එන්න කෙල්ලේ මගේ ලගටම
තව නුඹ සගවන්න බැරි වේවි
නෙතින් නෙත බලන්
ඔය හිත කිමිදෙන්න පතුලට
මගේ දෑතින් අල්ලන් ආයේ ඉල්ලන්

පහසෙම වැතිරෙමි අද සුර ලොව මව මවා
මන්දාකිනි පහුකරගෙන දෙන්න කෙල්ලේ
නවතින්න එක මොහොතකට
ගාවින් ඉන්නම් පාවී යන්නම්

මා හා නෑවිත් ඉන්න නෑ නෑ ආයෙත් එන්න
මායාවී මාගේ නෑ හරගන්න නෑ හරගන්න නැ නෑ නෑ නෑ

මා හා නෑවිත් ඉන්න නෑ නෑ ආයෙත් එන්න
මායාවී මාගේ නෑ හරගන්න නෑ හරගන්න නැ නෑ නෑ නෑ

උලල්ලා ගෑවෙන්නේ හදේ ඔය
උලල්ලා අගිස්සේ ඉන්නෙ මෙමා
උලල්ලා වස්සන්නම් වැස්සක් මෙමා
උලල්ලා පැද්දෙන ලැමට දෑසම බැන්දුව මා

හදේ ඔය
උලල්ලා අගිස්සේ ඉන්නෙ මෙමා
උලල්ලා වස්සන්නම් වැස්සක් මෙමා
උලල්ලා පැද්දෙන ලැමට දෑසම බැන්දුව මා

Undhan Kadhal Ennai Thaakkum Podhu Kandean En Thozha
Naanum Unnai Nokki Paarkum Podhu Vandhean Nee Vaada
Endhan Maatram Kaanum Podhu Neeyum Ennul Vaa Vaada
Undhan Pakkam Vandhean Naanum Endhan Kannul Nee Vaada

written by Dulan ARX & Krish Manoj

ඔබ මගේ හදවතේ | Oba Mage Hadawathe by Sandun Perera

ප්‍රාණයෙන් දරා ළයතුරා ආදරෙන්
මේ දුරක් ගෙවා ප්‍රේම සංචාරයෙන්
දුටුවනම් දෙව්දුවක් පාරමී දම් පුරන්
ඒ ඔබයි ඇත්තමයි සඳගනා

ඔබ මගෙ හදවතේ පැළඳුවා
හදවත දිව්‍ය භවනක් කළා
හැබෑ කරන් පෙම් ප්‍රාර්ථනා
වසත් කල් යාය යළි ඉපදුවා

මහ සාගරේ තරම් තියේ
ආදරේ මේ ළයේ

අන්ධකාරෙන් අත්මිදී සිනහවෙන් පිළිතුරු දිදී
තව්තිසාවේදිත් යළි එකතු වෙන්නට යමු අපි
වැටෙනා තැනකදී අල්ලගන්නම් හුස්ම දී
දිනනා තැනකදී සතුටු වෙන්නම් පසෙක වී

දුටුවනම් දෙව්දුවක් පාරමී දම් පුරන්
ඒ ඔබයි ඇත්තමයි සඳගනා….

ඔබ මගෙ හදවතේ පැළඳුවා
හදවත දිව්‍ය භවනක් කළා
හැබෑ කරන් පෙම් ප්‍රාර්ථනා
වසත් කල් යාය යළි ඉපදුවා

මහ සාගරේ තරම් තියේ
ආදරේ මේ ළයේ

Written by Sandun Perera

oba mage hadawathe paladuwa lyrics , oba mage hadawathe paladuwa song . sandun perera new song , oba mage hadawathe palanduwa