බටීච්චා | Bateecha by Sandaru Sathsara [2023]

චුට්ටං බටීච්චා බටීච්චා
ආ දං ගෙඩියක් දැක්ක
චුට්ටි හොටෙන් ඇන්නා ඇන්නා
ඩින්ග ඩින්ග කෑවා
බන්ඩි ගෙඩිය පිරුනා එ පිරුනා
අම්ම ලගට දිවුවා

චුට්ටන් බටීච්චා බටීච්චා බටීච්චා ටීච්චා ඌ…///

අඩො මෙ චුත්තන් බටීච්චා
ලංකාවට අවෙනික සත්වය
චුත්ති චුති පනුපැටවි කනවා
මන් දැකලා නෑ නෙ මෙ චුත්තන් බටීච්චා
වැලිපරෙ ගිනි අවුවෙ මහදවල් වැලිනාන
ගෙ කුරුල්ලො වගෙ නෙවෙය් නෙ මෙ
චුත්තන් බටීච්චා
ඉටවඩා පොඩ්ඩක් පොඩි ගොම කොලපාට
උඩ-යට සුදු පටයි පොඩි චුතන් බටීච්චා

චුට්ටන් බටීච්චා බටීච්චා බටීච්චා ටීච්චා ඌ…///

චුට්ටං බටීච්චා බටීච්චා
ආ දං ගෙඩියක් දැක්ක
චුට්ටි හොටෙන් ඇන්නා ඇන්නා
ඩින්ග ඩින්ග කෑවා
බන්ඩි ගෙඩිය පිරුනා එ පිරුනා
අම්ම ලගට දිවුවා

චුට්ටන් බටීච්චා බටීච්චා බටීච්චා ටීච්චා ඌ…///

written by Sandaru Sathsara

It’s My Life (Cover) by Sandaru Sathsara

This ain’t a song for the broken-hearted
No silent prayer for faith-departed

And I ain’t gonna be just a face in the crowd
You’re gonna hear my voice when I shout it out loud

It’s my life
It’s now or never
But I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive
It’s my life
My heart is like an open highway
Like Frankie said, “I did it my way”
I just want to live while I’m alive

It’s my life
And it’s now or never
I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive
It’s my life
My heart is like an open highway
Like Frankie said, I did it my way
I just want to live while I’m alive

It’s my life
It’s now or never
But I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive
It’s my life
My heart is like an open highway
Like Frankie said, “I did it my way”
I just want to live while I’m alive

Right Now (Na Na Na) by Sandaru Sathsara [2022]

It’s been so long
That I haven’t seen your face
I’m tryna be strong
But the strength I have is washing away
It wont be long before I get you by my side
And just hold you, tease you, squeeze you
Tell you what’s been on my mind

I wanna make up right now na na
I wanna make up right now na na
Wish we never broke up right now na na
We need to link up right now na na

I wanna make up right now na na
I wanna make right now na na
Wish we never broke up right now na na
We need to link up right now na na

Girl I know, mistakes were made between us two
And we show our ass that night even said somethings weren’t true
Why’d you go and haven’t seen my girl since then
Why can’t it be the way it was
‘Cause you were my homie, lover and friend

I wanna make up right now na na
I wanna make up right now na na
Wish we never broke up right now na na
We need to link up right now na na

I wanna make up right now na na
I wanna make up right now na na
Wish we never broke up right now na na
We need to link up right now na na

I can’t lie
I miss you much
Watching everyday that goes by
I miss you much
Till I get you back I’m gonna cry
Yes I miss you much
‘Cause you are the apple of my eye
Girl I miss you much
I miss you much

I can’t lie
I miss you much
Watching everyday that goes by
I miss you much
Tell I get you back I’m gonna cry
Yes I miss you much
Yes you are the apple of my eye
Girl I miss you much
I miss you much

I wanna make up right now na na
I wanna make up right now na na
Wish we never broke up right now na na
We need to link up right now na na

I wanna make love right now na na
I wanna make love right now na na
Wish we never broke up right now na na
We need to link up right now na na

I want you to fly with me
Want you to fly
I miss how you lie with me
Miss how you lie
Just wish you could dine with me
Wish you could dine with me
One that would grind with me
One that would grind with me

I want you to fly with me
Want you to fly
I miss how you lie with me
Oh miss how you lie
Just wish you could dine with me
Wish you could dine
One that would grind with me
Oh one that would grind

I wanna make up right now na na
I wanna make up right now na na
Wish we never broke up right now na na
We need to link up right now na na

I wanna make up right now na na
I wanna make up right now na na
Wish we never broke up right now na na
We need to link up right now na na

sandaru sathsara,sandaru sathsara right now,right now sandaru sathsara,sandaru sathsara unstoppable,sandaru,sathsara beatz,sandaru unstoppable,chammak challo,unstoppable sri lankan version,unstoppable inda,latest song,right now (na na na),sia,stress release,right now india,viral,it’s been so long,latest music video,i put my arm around,trending,stress release music,i put my armor on show you,right now akon,unstoppable cover,akon,right now,its my life

Unstoppable (Cover) by Sandaru Sathsara [2022]

All smiles, I know what it takes to fool this town
I’ll do it ’til the sun goes down and all through the night time
Oh yeah
Oh yeah, I’ll tell you what you wanna hear
Leave my sunglasses on while I shed a tear
It’s never the right time
Yeah, yeah

I put my armor on, show you how strong how I am
I put my armor on, I’ll show you that I am

I’m unstoppable
I’m a Porsche with no brakes
I’m invincible
Yeah, I win every single game
I’m so powerful
I don’t need batteries to play
I’m so confident
Yeah, I’m unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
I’m unstoppable today

Break down, only alone I will cry on out
You’ll never see what’s hiding out
Hiding out deep down
Yeah, yeah
I know, I’ve heard that to let your feelings go
Is the only way to make friendships grow
But I’m too afraid now
Yeah, yeah

I put my armor on, show you how strong how I am
I put my armor on, I’ll show you that I am

I’m unstoppable
I’m a Porsche with no breaks
I’m invincible
Yeah, I win every single game
I’m so powerful
I don’t need batteries to play
I’m so confident
Yeah, I’m unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
I’m unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
I’m unstoppable today

I put my arm around, show you how strong I am
I put my arm around, I’ll show you that I am

I’m unstoppable
I’m a Porsche with no breaks
I’m invincible
Yeah, I win every single game
I’m so powerful
I don’t need batteries to play
I’m so confident
Yeah, I’m unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
I’m unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
Unstoppable today
I’m unstoppable today

The Final Countdown (Parody) by Sandaru Sathsara [2022]

We’re leavin’ together
But still it’s farewell
And maybe we’ll come back
To Earth, who can tell?
I guess there is no one to blame
We’re leaving ground (leaving ground)
Will things ever be the same again?

It’s the final countdown
It’s the final countdown

Oh
We’re headin’ for Venus (Venus)
And still we stand tall
‘Cause maybe they’ve seen us
And welcome us all, yeah
With so many light years to go
And things to be found (to be found)
I’m sure that we all miss her so

It’s the final countdown
The final countdown
The final countdown

ගෙදරම පල
පලකෝ පලකෝ පලකෝ
පල පල පල පලකෝ පලකෝ

ගෙදරම පල
පලකෝ පලකෝ පලකෝ
පල පල පල පලකෝ පලකෝ

ගෙදරම පල
ගෙදරම පල
ගෙදර ගෙදර ගෙදර

It’s the final countdown
It’s the final countdown

උගන්ඩ අප්පච්චි | Uganda Appachchi by Sandaru Sathsara [2022]

Appachchiyaa
Ugandaa

Appachchiya Ugandawo
Appachchiya Ugandawo
Ugandawo Appachchiyo
Ugandawo Appochchiya
Appachchiya Ugandawo
Appachchiya Ugandawo
Ugandawo Appochchiya
Ugandawo Appochchiya

Money Money Money
Printing Money
Money Money
Printing Money
Money Money Money
Printing Money
Money Money
Printing Money
Desi Achchige Manik Malle
Desi Achchi Manik Malle
Desi Achchige Manik Malle
Desi Achchi Manik Malle
Thirupathi Appochchiyo
Thirupathi
Thirupathi Appochchiyo

Ugandawo Appochchiyo
Ugandawo Appochchiyo
Appochchiyo Appochchiyo

Ayi Ayi Ayi Ale Viyo
Ayi Ayi Ale Viyo
Ayi Ayi Ayi Ale Viyo
Ayi Ayi Ale Viyo
Ayi Ayi Ayi Ale Viyo
Ayi Ayi Ale Viyo
Ayi Ayi Ayi Ale Viyo
Ayi Ayi Ale Viyo

Rocket Ille Dollar Ille
Rocket Ille Dollar Ille
Dollar Ille Rocket Ille
Dollar Ille Rocket Ille
Coffee Coffee Ceylon Café
Coffee Coffee Ceylon Café
Pandorawo Dubai Puthe
Pandorawo Dubai Puthe
Wikunuwe Appochchiyo
Wikunuwe
Wikunuwe Appochchiyo
Ugandawo Appochchiyo
Ugandawo Appochchiyo
Appochchiyo Appochchiyo

Maraa Appochchi
Maha Raja Appochchi
Maraa Appochchi
Maha Raja Appochchi

සිරි | Siri by DJ Mass x Sandaru Sathsara & Killer B [2022]

සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ

අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
සැන්දැ කාලෙ මාලිගාවෙ ඉන්නවා සොයා

අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
සැන්දැ කාලෙ මාලිගාවෙ ඉන්නවා සොයා

අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා

We taking it back to where it begin
where we team up ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙන්නේ
සද්දේ දැම්මට පොඩි හූනු පැටව්
බය වෙයි ද ගිනි පිඹින මකරු මචං
Setting trends in streets we born
But you last like a rain
But you crash it on your own
අපේ වැඩ විතරයි බං නෑ බොරු සෙම
You might be a king with guards forever

සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ