නුඹෙ ඇස් | Numbe As by Yasas Medagedara x Yashodha

මගෙ අත හැර යනදා පවා
නුඹෙ පසු පස හිඳිමී
හද රැඳි හැම සිහිනේ සදා
වෙනතක දළුලාවී

ඇරයුම් නොකල සිත් වේදනා
රහසේ නෙතේ රැඳුනේ
අවසන් නොවෙන පෙම් ප්‍රාර්ථනා
පහසේ සිනා බිඳුනේ

ඒ නුඹෙ ඇස් දිහා බලා සිටියා//

ජීවිතේ අඳුරු නිම්නයේ
නුඹ හිඳී ලඟ මගේ
ආදරේ නොවෙද හැමවෙලේ
මේ ගමන ඇරඹුවේ

ඔබේ ඔය උණුහුමේ මා ඉන්නවා
සිහිනෙන් වගේ
හෙට මා තනිවේවි ඒ හැම මතකයන්
බිඳි සෙනෙහසේ

ඒ නුඹෙ ඇස් දිහා බලා සිටියා //
මා නුඹෙ ඇස් දිහා බලා සිටියා //

written by Sajith Akmeemana

සීතල සුළඟේ | Seethala Sulange by Yashodha Medagedara [2021]

සීතල සුළඟේ සැහැල්ලුවෙන් මං
පිහාටුවක් සේ පාවෙලා දුර අහස සිසාරා
එමි සිහිනෙක සිත මගෙ සෙමින් තියා
සීතල සුළඟේ සැහැල්ලුවෙන් මං
පිහාටුවක් සේ පාවෙලා දුර අහස සිසාරා
එමි සිහිනෙක සිත මගෙ සෙමින් තියා

වළාපෙලක අතුරා සිහිනය දේදුනු පාට තියා
මා ආවේ දෑස සොයා..

සඳ ඈත පේන රෑක හීන වපුරා
සිත ආදරේ පෙරා ගෙනාවා
හිමි දෑස ගැනම තාම හිතනවා…..

සීතල සුළඟේ සැහැල්ලුවෙන් මං
පිහාටුවක් සේ පාවෙලා දුර අහස සිසාරා
එමි සිහිනෙක සිත මගෙ සෙමින් තියා
සීතල සුළඟේ සැහැල්ලුවෙන් මං
පිහාටුවක් සේ පාවෙලා දුර අහස සිසාරා
එමි සිහිනෙක සිත මගෙ සෙමින් තියා

තරු රෑන ගාව ජීවිතේම තියලා
එමි පාවෙලා සුළං සැරේ මා
ඔබ කෝ කියා දෙනෙත් සොයනවා….

සුදු පාට මීදුමේ තෙමී තෙමීලා
කඳු යාය පසු කළේ සෙමින් මෙමා
සංසාරයේම මං ඉන්නවා…

සීතල සුළඟේ සැහැල්ලුවෙන් මං
පිහාටුවක් සේ පාවෙලා දුර අහස සිසාරා
එමි සිහිනෙක සිත මගෙ සෙමින් තියා
සීතල සුළඟේ සැහැල්ලුවෙන් මං
පිහාටුවක් සේ පාවෙලා දුර අහස සිසාරා
එමි සිහිනෙක සිත මගෙ සෙමින් තියා