තරු කැකුලී | Tharu Kakuli by Radeesh Vandebona

මගෙ සිහින හීන තරු කැකුලී මා ලඟින් ඉඳං
තරු නීල ආකහෙන් එබී පේ වෙලා බලන්
ඔබේ නීල නෙතු පියන් වසා කෝල වූ මුවින්
මේ ඒ නිමේෂයේ ආදරේ කියන්

දඟකාර යව්වනී නෙතු කෝල නංවමී
මතුදාක ලන්වෙමී ලන්වෙමී ලන්වෙමී
රතු රෝස කම්බුමින් හසරැල් ගඟුල් සැලී
නොනිදා සිතුම් හිදී ඒ ඈ

මට දුන්න ඒ හැගුම් නොකරන්න හද රිදුම්
කිසිදාක වෙන් නොවී වෙන් නොවී වෙන් නොවී
සොඳුරුයි ඒ වදන් නුහුරුයි ඒ සිතුම්
මිහිරියි හැගුම් විදියි ඒ ඈ.

මගෙ සිහින හීන තරු කැකුලී මා ලඟින් ඉඳං…

written by Bandulaa Hettiarachahi

radeesh vandabona,sad songs,unity band songs,aluth sindu,alulth sindu,best sinhala songs,acoustic songs,mano parak unity band,new songs,unity band,live songs,sinhala new songs,manoparakata song,sinhala sad songs,manoparakata sindu,sinhala love songs,manoparakata,sinhala songs,sinhala sindu,sinhala acoustic songs,sinhala new songs 2023,new sinhala song,new sinhala songs,sinhala songs 2023,sinhala cover songs,manopara,unity