ප්‍රේමී අරවින්දයත් වෙලා | Premi Aravindyak Wela by Ravihans ft. The OneStepAhead & Samitha Mudunkotuwa [2009]

ප්‍රේමී අරවින්දයත් වෙලා
සුවද දී හැර යන්න නම් එපා
සිඹිමි-හරි ආදරෙන් එදා
ඔබ මට මේ ලොව සුරලොවක් කලා

රාමා මගේ වීරකම් කියා
සීතා තරම් ඔබ වටී කියා
මායාවක ඔබ දමා ගියා
හිර හද දිව්රන ප්‍රේමවන්තයා

[Rap Perfomed By RaviHans And OneStepAhead]

Who The Hec Kiss a more direct dude
To back To you get to run in the move chika
i am the best from the east to west
wanna taste is put a hannama chest

[Rap By OneStepAhead]

Say watch you wanna say
catch you got i am a say
then a got a best
for you right here now
you my CJ
Back is a nice
he finna
Say The More So
Would happen bunch

come with me
she says what is Fiyo
come with me
You Know The bummy in CJ
ram with he
take it the we are the say Who Ya!
[Repeat][RaviHans Team Performe – Intro]

ප්‍රේමී අරවින්දයත් වෙලා
සුවද දී හැර යන්න නම් එපා
සිඹිමි-හරි ආදරෙන් එදා
ඔබ මට මේ ලොව සුරලොවක් කලා

රාමා මගේ වීරකම් කියා
සීතා තරම් ඔබ වටී කියා
මායාවක ඔබ දමා ගියා
හිර හද දිව්රන ප්‍රේමවන්තයා

[Samitha Performe – Verse 01]

දැන් එන්න පෙම්වන්තකම් පෙන්නලා යන්න
උන්මාදයෙන් ඉන්න පෙම්බැන්ද මං එක්ක
පිරිමැද්ද කන් පෙත්ත රත් වෙච්ච හින්දාම
මං තාම මත් වෙච්ච පෙම්වන්ති ඔබ නේද

[RaviHans Team Performe – Verse 02]

සිහිනේ එලි වෙන්න නම් එපා
අදුර දී දුක් දෙන්න නම් එපා
යහනේ තනි වෙන්න දෙන්න එපා
උකුලට
වෙන උන් ගන්න නම් එපා..//

[Repeat][RaviHans Team Performe – Intro]

ප්‍රේමී අරවින්දයත් වෙලා
සුවද දී හැර යන්න නම් එපා
සිඹිමි-හරි ආදරෙන් එදා
ඔබ මට මේ ලොව සුරලොවක් කලා

රාමා මගේ වීරකම් කියා
සීතා තරම් ඔබ වටී කියා
මායාවක ඔබ දමා ගියා
හිර හද දිව්රන ප්‍රේමවන්තයා

ප්‍රේමී අරවින්දයත් වෙලා
සුවද දී හැර යන්න නම් එපා
සිඹිමි-හරි ආදරෙන් එදා
ඔබ මට මේ ලොව සුරලොවක් කලා

රාමා මගේ වීරකම් කියා
සීතා තරම් ඔබ වටී කියා
මායාවක ඔබ දමා ගියා
හිර හද දිව්රන ප්‍රේමවන්තයා

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here