රමීෂා | Rameesha by GAYYA ft. Vishak [2023]

රමීෂා හද මගේ හොරාගත්තා
ළඟින් මා හැර නොයා ඉන්නම්‍ කිව්‍වා
දහස් ගණන් සිහින පෙන්නා
අනාගතේ වදන් වලින් තනා
දුන් පොරොන්දු කඩා බිඳ දමා
කොහෙද ගියේ ඔයා

පෙර දා මගේ ලයේ තුරුල් වී
ලැගුම්‍ ගත් අහංකාර පෙම්‍වන්තියේ
කොහේදෝ ගියේ
මගේ ලෝකයේ අන්දකාරය මකා
දෙන්නකෝ දුන්න ප්‍ර්මාදරේ
ඔඹේ‍ ආදරේ

විහාර මහා දේවි park, දීපු kisses in the dark
අරලිය flowers all around us like a movie shot
You’ve seen the pieces of my heart
Full බොක්කෙන් දීපු පෙම්‍වතක්
Thrown away the poems for a chance to make a brand new start
මට තේරෙන්නෑ රමීෂා මොකද ගියේ මාව දාලා
දෙන්න හිතන් හිටිපු මල් සුවඳේ තනියම රස වින්දා
Cos u say u gotta go and I jus have to let you know how I feel about it

අහස් ගැබේ‍ පියාඹා
තරු කඩා ගෙනත් දුන්නා
පෙලින් පෙලට පද ගලපා
කවි ගී ලියා ගැයුවා
මහාමෙරක් වැනි ආශා
ඔඹේ‍ උණුහුමෙන් සන්සිඳුවලා
දුන් පොරොන්දු කඩා බිඳ දමා
කොහේද ගියේ ඔයා

පෙර දා මගේ ලයේ තුරුල් වී
ලැගුම්‍ ගත් අහංකාර පෙම්‍වන්තියේ
කොහේදෝ ගියේ
මගේ ලෝකයේ අන්දකාරය මකා
දෙන්නකෝ දුන්න ප්‍ර්මාදරේ
ඔඹේ‍ ආදරේ

ආලේ බැන්ද පෙම්‍ කුමාරි මා දමා ගියා
ආයේ ඒවිදෝ කියා ඉන්නෙමී මග බලා

written by Gayan Perera