සිතුවිලි යහනේ | Sithuwili Yahane by Devashrie de Silva [2019]

සිතුවිලි යහනේ නොනිදන සිහිනේ
පැටැළුණු රැහැනේ තනිවෙමි දැහැනේ
ඒ අඳුරු මායාව සංතාප සේයාව
සන්තානයේ වෙළුනේ
මා සොයනු කෙසේ
මග සොයමී මෙසේ

රෑ මඟහරිමි හෝරා
මා මතකය ම පාරා
විලාපය නඟනා වේදනා
නින්නාදයේම සැඟවුණා
අත්තටු බිඳුනම ලස්සන කුමටද ආකාසේ

රෑ මඟහරිමි හෝරා
මා මතකය ම පාරා
විලාපය නඟනා වේදනා
නින්නාදයේම සැඟවුණා
අත්තටු බිඳුනම ලස්සන කුමටද ආකාසේ

ඒ සෙවනැලි ඡායා
පෑ විඩාපත් මායා
යදම් බිඳ දමනා චේතනා
ද්වාරය වේමැයි සැමදා
අත්තටු බිඳුනම ලස්සන කුමටද ආකාසේ

ඒ සෙවනැලි ඡායා
පෑ විඩාපත් මායා
යදම් බිඳ දමනා චේතනා
ද්වාරය වේමැයි සැමදා
අත්තටු බිඳුනම ලස්සන කුමටද ආකාසේ

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න  |  Download the Audio from here