අහිමි ප්‍රාණයට | Ahimi Pranayata by Lakshana Lakmini ft. Harshana Dissanayake & Thyaga Sewwandi [2020]

අහිමි ප්‍රාණයට
ප්‍රාණයක් සොයා
හිරිමල් විකසිත
නාබර යොවුන් වියේ
ලෝදිය කදුලු බිබී
ස්වප්නයක තවමත් පොපියනා
කිසා ගෝතමිය නුඹයි මගේ අම්මේ

දූලී පටල දෙපයේ
ඉහිරී තුරුලේ හොවාගෙන
හැම බව පමනක් දැනී ගියා
මට අම්මේ

අහිමි ප්‍රාණයට
ප්‍රාණයක් සොයා
හිරිමල් විකසිත
නාබර යොවුන් වියේ
ලෝදිය කදුලු බිබී
ස්වප්නයක තවමත් පොපියනා
කිසා ගෝතමිය නුඹයි මගේ අම්මේ

සිල්වතුන්ට ඔබේ හදෙහී
ප්‍රතිරාවය ඇහුනේ නැතිවාදෝ
ගුනවතුන් රිදෙන කන් පෙති තලා
අත දුන්නාද මගේ අම්මේ

අහිමි ප්‍රාණයට
ප්‍රාණයක් සොයා
හිරිමල් විකසිත
නාබර යොවුන් වියේ
ලෝදිය කදුලු බිබී
ස්වප්නයක තවමත් පොපියනා
කිසා ගෝතමිය නුඹයි මගේ අම්මේ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here