හූවක | Huuwaka by Costa ft. 2FISTD [2023]

දුරක බල්ටියක හූවක නුබ දන්නවා මං වෙසෙන දූපත
මහත්තයා ගෙදර නැතිනම් ගස්සල ගන්ඩකෝ සුද්දි බං ඔය පුක
හිතල නුබ ගැන පිනොකියෝ වගේ මගේ දැන් රුක
මග රැක රැක ඉන්නේ ඇයි කෙල්ලේ වාවන්නේ හිතට මේ දුක

(මේ දුක – මේ දුක – මේ දුක)

හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක
හිතට දැනෙන මේ දුක
හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක
දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක

(මේ දුක)

එහා ගෙදර බං Alice උදේම දැක්කම Satis
කියල යන්නේ මං Practise
කන්නේ මං රස කර වගේ පැටිස්

රාජපක්ෂ වගේ ගහන්නේ කොමිස්
රටේ ප්‍රශ්න නමුත් බැද්දේ මන් කොකිස්
ලෙවකාල උඹේ ගෙවිල දනිස්
අපි හපන්නේ බන් හොදම බනිස්

සිතුවම් සිගිරි බිතු
තොල්පෙති සායම රතු
වැක්කෙරෙන තන් සහ වරලස ගෙතු
හැංගිලා ඉන්නේ ඈ කාශ්‍යප කඳු

(කාශ්‍යප, කාශ්‍යප)

කොන්ඩේ බං දිගට කළු
පැද්දෙන පුලුල් උකුල ඇගේ වංගු
කෙල්ල හින්ද ගමේ කොල්ලෝ බන් දැන් රණ්ඩු

කාටවත් පෙන්නන ආස නෑ තියන් උන්න උඩ සිගිරි
ගෙජ්ජි හඬ ඇගේ කිංකිනි
නෑ කෙල්ල ඇන්දේ බ්‍රෝ Bikini
Versace Gucci නෑ Armani

කෙල්ලගේ නම බ්‍රෝ පංචාලි
ඕනේ කරගන්ඩ ඈ දැන් බාරි
ඒක හින්ද ණය පිට ණයක් අරගත්තා මන් රටකින් බංගාලි

දුරක බල්ටියක හූවක නුබ දන්නවා මං වෙසෙන දූපත
මහත්තයා ගෙදර නැතිනම් ගස්සල ගන්ඩකෝ සුද්දි බං ඔය පුක
හිතල නුබ ගැන පිනොකියෝ වගේ මගේ දැන් රුක
මග රැක රැක ඉන්නේ ඇයි කෙල්ලේ වාවන්නේ හිතට මේ දුක

(මේ දුක – මේ දුක – මේ දුක)

හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක
හිතට දැනෙන මේ දුක
හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක
දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක

She call me when she drunk
When she down when she up
She just wanna fuck, said “fuck love”
Though she got a man living on her terms
Rich but dumb

You prolly gon’ fall in the tricks
Won’t let you hit take your money instead
The power of pussy is like politics
She lick my gun when I’m done then I leave

Seventy thousand I pay for allowance cuz they don’t allow us in hood it’s a riot
You buy her fendi and birkin’ designer
But she for the streets I be nuttin inside her

I’m nothing but free like a bird on a tree
I float like a morpho I sting like a bee I’m so focused it’s 4 aint no sleep
Karu-nakara (please) bitch get over me

Tu lage mareez le thodi pills
Stand up comic ni hai bitch
Mai saalo se ni soya jo khoya pr roya ni khudke kareeb

Sach leke chla mai to bas
Karz ni hr dafa kara jo haq
Farz nibhana hai zindagi bhar
Samay par sb mila rkhi bs sabar

දුරක බල්ටියක හූවක නුබ දන්නවා මං වෙසෙන දූපත
මහත්තයා ගෙදර නැතිනම් ගස්සල ගන්ඩකෝ සුද්දි බං ඔය පුක
හිතල නුබ ගැන පිනොකියෝ වගේ මගේ දැන් රුක
මග රැක රැක ඉන්නේ ඇයි කෙල්ලේ වාවන්නේ හිතට මේ දුක

(මේ දුක – මේ දුක – මේ දුක)

හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක
හිතට දැනෙන මේ දුක
හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක
දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක

written by Prathap Costa, Anket Yadav