හීන දුන්නු ආදරී | Heena Dunna Adaree by Ramidu [2023]

සඳ නේන රෑ මේ තනියෙන් ඇයි තරු වැල් කියන්
නුඹ නේන මඟ මා තනියෙන් ඇයි තව මඟ බලන්
ගිලීහීම රිසි නම් කිම වෙලුනේ අතැඟිලි හොරෙන්
කඳු පාර ළඟ තනිවම මැකුවා තනිකම හිතින්

මට හීන දුන්නු ආදරියේ
නොකියාම යන්න ඇයි බැඳුනේ
හැම රෑම ඇවිලුනා හිත මේ
ඇයි ලංවුයේ
බිඳුනාම හීන ආදරියේ
නොදැනීම බරවුනා නෙතු මේ
හිමිවීම අහිමි නම් ලඳුනේ
කිම හමුවුයේ

පපුතුර වෙලෙන්නේ කිම පවසපන්
නුඹෙ මතක ගානේ හද පාරවන්
හිමි නොවුනු තැන මා නැවතී හිතින්
නොදොඩාම ඉන්නම් හිමි වු ලෙසින්

මට හීන දුන්නු…

Written by Umera Pathirana

රිදුමන් | Riduman by Mihiran [2023]

මං ගාව ආයේ ආල කම් නෑ ආල කන්‍යාවේ
හංගාන රිදුමන් මැවු හිනාවෙන් නුඹව සැනසූවේ
දෑස පාරන වේදනා කිම ඔය ළමැද පැතුවේ
ආයෙ දවසක අපිම අප හැර යනෙන පෙම් පාරේ

ඉඳුරාවී ඈත ඉඟි දේවි
ලංවේවී ආල හිත පේවී
මතු ආයේ හීන ගිනියම් වී ඇවිලේවී
හැම වාරේ කඳුළු බර වේවී
රිදුමන් දී ආල කන්‍යාවී
කවදා හෝ නුඹට මා මේ දිවියේ සමු දේවී

වෙන්ව යන ඉම මා දෑස මානෙම වේ
තෙමෙන උරහිස මේ නුඹට වාරුව වේ
රිදෙන රිදවන වේදනාවන් හමුවේ
කෙලෙසකද බැඳුනේ ආල කන්‍යාවේ
අපිට අපි හිමි නැති මඟේ කෙළවර ද හැඳිනූයේ
නුඹව අත හැර යනෙන බැව් දැන කිම ද තව ළං වූයේ

ඉඳුරාවී ඈත ඉඟි දේවි
ලංවේවී ආල හිත පේවී
මතු ආයේ හීන ගිනියම් වී ඇවිලේවී
හැම වාරේ කඳුළු බර වේවී
රිදුමන් දී ආල කන්‍යාවී
කවදා හෝ නුඹට මා මේ දිවියේ සමු දේවී

ඉඳුරාවී ඈත ඉඟි දේවි
ලංවේවී ආල හිත පේවී
මතු ආයේ හීන ගිනියම් වී ඇවිලේවී

Written by Umera Pathirana