සිරස බිම වැටුණා | Sirasa Bima Vatuna by Sanjeew Lonliyes

පහර දෙන වේ වැලට වැඳ වැඳ
මුළු හදවතින් මෛත්‍රී කළ
බෝසතෙක් හිටියා
ඒ බෝසතා මැරුණා
වේවැලත් කැඩුණා

පාබැඳුනු යදමට වැඳවැටෙන
පා විලංගුව පින්තාරු කළ
සිත්තරෙක් හිටියා
ඒ සිත්තරා මැරුණා
විලංගුව බිඳුණා

සිරස යයි කී මැටි ගොඩක් උඩ
සදාකාලික ඔටුන්නක් විය
රන් රුවන් ගවසා.
ඒ ඔටුන්නත් බිඳුණා
සිරස බිම වැටුණා
ඒ ඔටුන්නත් බිඳුණා
සිරස බිම වැටුණා
ඒ ඔටුන්නත් බිඳුණා
සිරස බිම වැටුණා

පහර දෙන වේ වැලට වැඳ වැඳ
මුළු හදවතින් මෛත්‍රී කළ
බෝසතෙක් හිටියා
ඒ බෝසතා මැරුණා
වේවැලත් කැඩුණා

පහර දෙන වේ වැලට වැඳ වැඳ
මුළු හදවතින් මෛත්‍රී කළ
බෝසතෙක් හිටියා
ඒ බෝසතා මැරුණා
වේවැලත් කැඩුණා

written by Rathna Sri Wijesinghe

sanjeewlonliyes,#sanjeewlonliyes,sanjeewalonliyes,sanjeevlonliyes,sanjeevlonliyas,#sanjeevlonliyes,sanjeevloniyas,sanjeewnewsong,#sanjeewnewsong,#sanjeevnewsongs,sanjeev,#sanjeev,newsinhalasong,srilankanartists,religiousthinkingsong,rathnasriwijesingha,religiousthink,rathnasrisongs,thinking,malmavathekemitikamarketingkala,religious,paharadenawewalarathnasri,#kanyaviya,paharadenawewalata,paharadenawewala_rathnasri,#kanyaviyaumbairikandishankala,yakadamanamali,sirasa,#kanyaviyaumbai