සරාගී සිනාවේ | Saragi Sinawe by Lil Hassi ft. Ravz & Costa [2021]

රැජිනිය මාගේ කතාවේ
දුටුවන් මුලාවේ මායාවේ
සරාගී සිනාවේ හිමිකාරී
Baby my sexy girl
Baby my sexy girl

හැඩකාර නාරී
දගකාරී මාගේ
හද උන්මාද වේවී
yo booty make me so crazy

girl you dancing on me baby
මාගේ ප්‍රියාවී
රෑ නොදැනී පහන් වේ
ඈ සමග සයනේ
Baby my sexy girl
Baby my sexy girl

මචං කෙල්ලේ මූන නම් හෙව්වේ කවුද
මූණ මම ආද උඹේ රුව
specidically ම පුක

කොච්චර ආස උනත් හොයන් යන්නේ නෑ දුර
වත්ත වටේ කෙල්ලෝ ඉද්දී වගේ අන්තක්පුර
ආස කෙල්ලෝ ගැමි නෙවෙයි ආස කෙල්ලො පුර
ඕනේ ගානක් ගංජා තණමල්විල දුම

පාවී පාවී නුබ ලග මට නෑ තනිකම
හනිමූන් නෙවෙයි හනී මම එන්නේ නුඹ ලග
මම යන්නේ නෑ පස්සට පස්සට
කෙල්ලේ කොදුරයි හයියෙන් අස්සට අස්සට

කෙල්ලේ මම බිසී මගේ schedule එක හෙවී
උබේ උඩ බාගේ ලාමක
යට බාගේ හෙවී
පැද්දෙයි වගේ ජෙලී
මල්ලි මදි කෙලින්
නැග්ගේ නෑ මම ගස් පලනවා ලෙලි

කෙල්ලේ කියයි ආන්ටි වෙන්න මම උඹේ ලේලි
ජොයින්ට් එක දිගයි වල්ගාතරුවක් වගේ හෙවි

රැජිනිය මාගේ කතාවේ
දුටුවන් මුලාවේ මායාවේ
සරාගී සිනාවේ හිමිකාරී
Baby my sexy girl
Baby my sexy girl

girl you dancing on me baby
මාගේ ප්‍රියාවී
රෑ නොදැනී පහන් වේ
ඈ සමග සයනේ

රැජිනිය මාගේ කතාවේ
දුටුවන් මුලාවේ මායාවේ
සරාගී සිනාවේ හිමිකාරී

They Know by Ravz ft. Smokio [2021]

No they don’t know about us
He can’t walk by us
Can’t look down on us

No they don’t know about us
They don’t know about us
They don’t know about us

we gonna stay g’up
They don’t know about us

it’s like lil mama know what i can do
grew up in the city blocks
girl I ain’t brand new
G7 when I land
in your city B
Ravzino only hangs
where the check be
50 150000
in my bang increase
they wanna test me
versace shaded on
so I can see right

Balenciagas
so I can walk nice
semi automatic beretta
so I can shoot thrice

Monday I be swervin in a Benzo
Tuesday night be swervin in Audi
or doig donuts with a Rari
girl would you look at that time

Babe please remind me
chopped up the end now
I’m smoking cuban cigars
bring your girlfriends
so we can all go chill out
businesses booming
even after covid
bobby brown looking at me
told me son go ahead
so I walked out the door
looking fresher than ever
my pockets used to be on empty
now I’m packing it better
I see a couple people
Hating cuz I be chasing chedder
Don’t bring your girlfriends
they call me pussy go get her

No they don’t know about us
He can’t walk by us
Can’t look down on us

No they don’t know about us
They don’t know about us
They don’t know about us

we gonna stay g’up
They don’t know about us

මං ආවා මං දැක්කා
මට ඕනේ දේ මං ගත්තා
මං මේ ලෝකෙන් නෙවෙයි
භවත්‍රා

sus movimientos son rabiosa
පිස්සෙක් නෙවෙයි
තනි පිස්සුවක්
ස්මෝකා
මම ඉස්සුවා මිම්ම තවත්
ඇවිස්සුවා ඒ ගින්න රටක්

සියලු ස්ත්‍රීන් රවටා
අත තිබ්බේ මේ සෙල්ලම
බදින්නමයි මං
මේකෙම බින්න බහින්න
නවතින්න බලන්

ඉද්ද, සමන්
ගැට පිච්ච මල් වන්
පැටවු පුප්පනවා පෙනේ
පිපිච්ච ගමන්

ඒ සිගිත්තෝ දගලන්නෙ අදින්නමයි
දාම්
ඉතින් මාත් ඉත්තොන්ව
කපනවා හිතිච්ච ගමන්
ඉලිප්පුණු නහර කියයි
ඇවිද්ද තරම්

එක සේ තිබ්බා පැණි රහත්
තිත්ත රහත්
කර්මේ කන්න පනිද්දී
විලිස්සලා දත්
බැල්ලිට බැස්සුවා මං
මුනුස්සම් හතලිස් හතරක්

No they don’t know about us
He can’t walk by us
Can’t look down on us

No they don’t know about us
They don’t know about us
They don’t know about us

we gonna stay g’up
They don’t know about us