මීදුම් යහනේ | Meedum Yahane by Eroshan ft. YAKA [2020]

මීදුම් වලා යහනේ
තරුවන් නුවන් දිලිහේ
සප්නයක මා සිත
සිරවී හිදින්නේ

මල් පෙති සලා හිනැහී
මුව රද සිඹින්නේ
ආදරේ මනිමේඛලා
මනිමේඛලා

මල් මාවතේ හමුවූ
දෙනුවන් සොයාවී
ලිය තඹර දුටු නෙත
නැවතී බලාවී
සුරගනක දෝ නුඹ කියා

හැගුම් වරුසාවේ
තෙමෙන සියුමැලියේ
මහද මන්දිරයේ
රගන සදවතියේ

සිත් සයුරේ කිමිදී
යහනයේ සැතපෙන
ආදරේ මනිමේඛලා
මනිමේඛලා

මල් මාවතේ හමුවූ
දෙනුවන් සොයාවී
ලිය තඹර දුටු නෙත
නැවතී බලාවී
සුරගනක දෝ නුඹ කියා
සුරගනක දෝ නුඹ කියා

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here