කල්හාර මල් | Kalhara Mal by Anjitha Kuruppu ft. Yuki Navaratne

නිල් දිය ගං දොළ ගාව වගේ
කල්හාර මල් පාට නැතේ
හමු වුවන් මතකයේ ඇදේ

ඉබේටම හැදිලා ඉබේටම පරවෙනවා
ඉබේටම හැදිලා ඉබේටම පරවෙනවා
කල්හාර මල් පාට නැතේ
මං මොනවත් දන්නෙ නැතේ

සුළගින් වගේ හමුවෙලා
සුසුමක් වගේම ගලපලා
පොරොන්දූ පිණි වුනා
නටු අගිසි හිද මියැදුනා

ඉබේටම හැදිලා ඉබේටම පරවෙනවා
අහම්බෙන් වගේ හමුවෙලා
ගැලපිලා වගේම ගලපලා
පොරොන්දූ පොරොන්දම්

ඈ සුළගක් කියා ඇතේ
ඈ සුළගක් පෙම් කියා ඇතේ
නිල්දිය ගංදොල ගාව වගේ
කල්හාර මල් පාට නැතේ
හමුවූවන් මතකයේ ඇදේ

Written by Tharinda Sankalpa Weerasinghe & Yasitha Rukshan

සුදු කොළයක | Sudu Kolayaka by Anjitha Kuruppu ft. Yuki [2021]

සුදු කොළයක මම ලියමී ප්‍රේමෙන්…
කියවන්න එනවාද රහසින්…
අල්පයක් නොවටින හිතට…
පවසන්න ප්‍රේමයේ වත්කම්……

කළුපාට දුම් පිරුණු අහසින්…
හිත කියන කවි ලියමී ඒ පාටින්…
කවි දකින්නට එනවාද වැව ලගට…
නිවෙන දැවෙනා සිහින අතරින්…..

නුඹ හමුවුණු සෙංකඩගල අහසින්…
ගීයක් කරමු ඒ කවිපෙල ප්‍රේමෙන්…
හඟවන්න නුඹ නැති කල්පයම…
අහස කරනා පෙමක ගෙත්තම්….

නුඹ ගාව නැවතිච්ච හිතකින්…
මම ලියමී නුඹ අත්හල අතකින්…
පෙම් ගමනක ශේෂය අවසානේ…..

සුදු කොළයක මම ලියමී ප්‍රේමෙන්…
කියවන්න එනවාද රහසින්…
අල්පයක් නොවටින හිතට…
පවසන්න ප්‍රේමයේ වත්කම්……

සුදු කොළයක මම ලියමී ප්‍රේමෙන්…
කියවන්න එනවාද රහසින්…
අල්පයක් නොවටින හිතට…
පවසන්න ප්‍රේමයේ වත්කම්……