නවතින්නෙ නෑ | Nawathinne Na by Various Artists

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක රෑනේ නිසා

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

පෙර භවයක පැතුවා වාගේ
මේ අත්වැල් ගී මල් පාරේ
ලංවී යමු ජය ගමනේ

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

වැටෙන තැනදී
අත දෙන දෙවියා
එදා පටන් හැමතැන සිටියා

කරදර කරදර නොකර ගියා
පිහිටට ආ විට හැර නොගියා

මං කියන ගයන මේ ගී
සත්සර වයමුද අපි ආයේ
මහා රැල්ලක් වෙලා

සිනහ සෙන්න කදුලැල් පිසිනා
ලෙන්ගතු ඔය හිත
තනි රකිනා
හිතේ හයිය මොහොතින් ගෙනෙනා
ආදර වදනින් ගී ගයනා

යමු අත්වැල් බැද මේ
එක තාලේ
සංගීතේ යව්වන කාලේ
මහා රැල්ලක් වෙලා

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක රෑනේ නිසා

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

පෙර භවයක පැතුවා වාගේ
මේ අත්වැල් ගී මල් පාරේ
ලංවී යමු ජය ගමනේ

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

සුබ සිහිනේ යාවී | Suba Sihine Yawee by Deshan /Thuwan / Hansini/ Nimalka

සුබ සිහිනේ යාවී
නව අවුරුදු ඈදී
රුසිරු සලඹ මහද නද දෙනා

සුබ සිහිනේ යාවී
නව අවුරුදු ඈදී
රුසිරු සලඹ මහද නද දෙනා

සිනා උදා වේ වසර නිමා වේ
කොවුල් මලේ අප හා දුර සරා නිදැල්ලේ
ගලා ආ දෑසේ ගලා ගීතෙ
අවුරුදු සිරු දෙහද අරා
තනා කැදැල්ලේ

සුබ සිහිනේ යාවී
නව අවුරුදු ඈදී
රුසිරු සලඹ මහද නද දෙනා

සුබ සිහිනේ යාවී
නව අවුරුදු ඈදී
රුසිරු සලඹ මහද නද දෙනා

හීනෙම නුඹ උනා බක් මහ නිම වෙලා
තාමත් හදේ වැයෙන්නේ
නැතිදෝ ආශා සෙනෙහේ වර්ෂා
රසයේ නුරා දැවෙන්නේ

සිනා උදා වේ වසර නිමා වේ
කොවුල් මලේ අප හා දුර සරා නිදැල්ලේ
ගලා ආ දෑසේ ගලා ගීතෙ
අවුරුදු සිරු දෙහද අරා
තනා කැදැල්ලේ

සුබ සිහිනේ යාවී
නව අවුරුදු ඈදී
රුසිරු සලඹ මහද නද දෙනා

සුබ සිහිනේ යාවී
නව අවුරුදු ඈදී
රුසිරු සලඹ මහද නද දෙනා

පැතුමේ මල් හිනා පීදෙන සිත් පුරා
තාමත් හදේ වැයෙන්නේ
වසරේ ආශා දැනෙන සීමා
තනුවේ සුවේ දැනෙන්නේ

සිනා උදා වේ වසර නිමා වේ
කොවුල් මලේ අප හා දුර සරා නිදැල්ලේ
ගලා ආ දෑසේ ගලා ගීතෙ
අවුරුදු සිරු දෙහද අරා
තනා කැදැල්ලේ

සුබ සිහිනේ යාවී
නව අවුරුදු ඈදී
රුසිරු සලඹ මහද නද දෙනා

සුබ සිහිනේ යාවී
නව අවුරුදු ඈදී
රුසිරු සලඹ මහද නද දෙනා

ආදරේ කතාවක් | Adare kathawak Hansini Wimalsiri [2019]

නොකියනා කතාවක් හදවතේ හැංගිලා
ආදරේ රටාවන් දෙනෙත් අග ලියවිලා
අපි අපේ වුනු සැන්දෑකරේ අත් පටලවූ මල් මාවතේ
සිහින මල්කම් අකුරින් නුඹ ලියූ අපෙ ආදරේ කතන්දරේ

කියනවද ආදරේ සවනතට කොදුරලා
හොයනවද උණුහුමක් මගෙ හදට ලංවෙලා
අහනවද සෙනෙහසේ තරම තව විමසලා
ඉන්නවද සදාකල් මගෙම විතරක් වෙලා

සිහිනයේ මා වෙලාලා පාට ගා හැඩ බලාලා
නුඹ තනයි සිහින මාලිගේ හෙමි හෙමින් ලගට ලංවෙලා

ජීවිතය මටම දුන් නුඹ නමට ලියවිලා
ආදරෙන් ඉන්නෙමී නුඹ ලගට ලංවෙලා
ඈතකට නොමයමී කිසිදිනෙක පියඹලා
අහම්බෙන් මට ලැබුනු නුඹෙම වෙමි දිවිතුරා

සිහිනයේ මා වෙලාලා පාට ගා හැඩ බලාලා
නුඹ තනයි සිහින මාලිගේ හෙමි හෙමින් ලගට ලංවෙලා