නුඹ ළඟම නැවතේ | Nuba Langama Nawathe by Dulmin Wickramasinghe [2020]

නෙතු වැසුණු අඳුරේ
සිත තවම ගමනේ
නේක මංපෙත් පහු කරන් සිත
නුඹ ළඟම නැවතේ
නුඹ ළඟම නැවතේ

මග දෙපස පිබිදෙන
මතකයේ මල් සුවඳ විඳිමින්
හිත නොනැවතී ගමනේ
නුඹ දුර නිසා තරුසේ
සිත නුඹ ළඟම නැවතේ
නුඹ ළඟම නැවතේ

බිඳ නැගෙන බාදක
එදා දවසේ මා පෙලූ
හිත නොම සැලී ගමනේ
නුඹ මගේ වෙන සිහිනේ
සිත නුඹ ළඟම නැවතේ
නුඹ ළඟම නැවතේ
සිත නුඹ ළඟම නැවතේ
නුඹ ළඟම නැවතේ