හිනාවෙන්න බැරි තරමට | Hinawenna Bari Tharamata by Dammika Ekanayake ft. Uresha Ravihari [2013]

හිනාවෙන්න බැරි තරමට
හඬා ගන්න බැරි තරමට
හිනාවෙන්න බැරි තරමට
හඬා ගන්න බැරි තරමට
නුඹේ නමින්
මගේ හිතේ
තැනු මාලිගා
තැනු මාලිගා…

කතා කියන තරු දෑසට
ලියා දෙන්න මදි අහසම
කතා කියන තරු දෑසට
ලියා දෙන්න මදි අහසම
නුඹේ නමින්
මගේ හදේ
මැවෙන ගීතිකා
මැවෙන ගීතිකා…

දෙතොල නම් ගොළුයි
මුව කමල මල් සමයි
හිතට නෙතට
සුවඳ ගෙන ගියා
නුඹ රහසින් ඇවිත්
මගේ ලොවම හීනයක් කළා…

අහස නම් දුරයි
සඳ නේන වග සැබැයි
සඳට රැයට තරු වලට හොරා
නුඹ නොකියා ගිහින්
මගේ පාලු දෙනෙත බොඳ කළා…

හිනාවෙන්න බැරි තරමට
හඬා ගන්න බැරි තරමට
කතා කියන තරු දෑසට
ලියා දෙන්න මදි අහසම
නුඹේ නමින්
මගේ හිතේ
තැනු මාලිගා
මැවෙන ගීතිකා…

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here