මා නාරී | Ma Naari by Kumuditha Gayath ft. Yuki Navaratne [2022]

ලෝකයට රහසෙන් මුමුණා කියන්
කන් පෙත්ත මත දෙතොලෙ උණුහුම තියන්
ශෘංගාරි ඇස් අඩවන් කරන්
මා මනස මන්මත් කලා
ඈ ලස්සනයි

මා නාරී

රන් තාරුකාවලට පිටු දී ඉඳන්
ඇහුනාද ගතු කියනවා සුර ලියන්
ඔය දෙතොලෙ උණුහුමට හැංගී හොරෙන්
ප්‍රේමකළා සොඳුර හිරු සඳු උනත්
ප්‍රේමකළා සොඳුර හිරු සඳු උනත්

හීන ආකහේ කොහේ හරි නැවතිලා
ඇස් මානයට ඔබේ කෙදිනහරි ළං වෙලා
මුමුණාවි ඔබ සවනට කොඳුරලා
සොඳුර අපි ආදරෙන්

මා නාරී