හිතුවක්කාරි | Hithuwakkaari by Iraj ft. Killer B & Nilukshi [2012]

හිතුවක්කාරී ට කියන්නේ
ඔය සෙල්ලම් බෑ මාත් එක්ක නම්
සෙල්ලක්කාරේට හිතාන හිටියට
බලන්න කුරුල්ලෝ නෑ

හිතුවක්කාරී ට කියන්නේ
ඔය සෙල්ලම් බෑ මාත් එක්ක නම්
සෙල්ලක්කාරේට හිතාන හිටියට
බලන්න කුරුල්ලෝ නෑ

It was like a nightmare coming true
It’s true
Whenever I see I feel like watching
Ring part 2
You scared pretty too
If an anaconda ate you
I bet you
He will spit your ass too
So step back
Back away from my life
You are out of your mind if you think
That I will ever make you my wife
You crazy bitch
Go die and ditch
I wish I had a switch
I can turn down you as I wish

හිතුවක්කාරී ට කියන්නේ
ඔය සෙල්ලම් බෑ මාත් එක්ක නම්
සෙල්ලක්කාරේට හිතාන හිටියට
බලන්න කුරුල්ලෝ නෑ

හිතුවක්කාරී ට කියන්නේ
ඔය සෙල්ලම් බෑ මාත් එක්ක නම්
සෙල්ලක්කාරේට හිතාන හිටියට
බලන්න කුරුල්ලෝ නෑ

Bitch, you were the one who got my number
at a car sale
called me up and texted me
Told me we should meetup
You gave me the chill
It made me ill
You wanted to run away
I didn’t have the will
Then you fool around
Called this a relationship
What you think you want the championship bitch
You can’t tell down so I moved on
Now go get yourself a gut to hold down

සංකරද කොතරම්
ඔය නෙත සංවර නැති තරම්
ලස්සනම නැති නම්
මොකටද
රැස් බර ඔය තරම්
මගේ හිස්වුන ලැමැද
ගැස්සේන විගස ලස්සන ද එතරම්
මගේ හිස්වුන ලැමැද
ගැස්සේන විගස ලස්සන ද එතරම්
මං අහන්නේ

හිතුවක්කාරී ට කියන්නේ
ඔය සෙල්ලම් බෑ මාත් එක්ක නම්
සෙල්ලක්කාරේට හිතාන හිටියට
බලන්න කුරුල්ලෝ නෑ

හිතුවක්කාරී ට කියන්නේ
ඔය සෙල්ලම් බෑ මාත් එක්ක නම්
සෙල්ලක්කාරේට හිතාන හිටියට
බලන්න කුරුල්ලෝ නෑ

හිතුවක්කාරී ට කියන්නේ
ඔය සෙල්ලම් බෑ මාත් එක්ක නම්
සෙල්ලක්කාරේට හිතාන හිටියට
බලන්න කුරුල්ලෝ නෑ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here