කඩදාසි බට | Kadadasi Bata by Sanjeew Lonliyes [2021]

කඩදාසි බට වලින්
ආත්මය අළුකරන්
තාත්තලා පෑගුවා මරු වැල්
සිල්පරන් කොට උඩින්
පරවුනා කළුවරේ

මල්… හීන මල්…
මල්…… හීන මල්…..

මොන්ටෙරෝ බණ අහන්ඩ
හන්දිවල සුදු ඇඳන්ම
කලු එව්න් මහ ගොඩක් සෙනඟ පිරුනා

හැමදාම කෙම්මුරට
කපුරු පෙති ඇවිලුවාට,
දෙවියන්ට වත් බලන්ඩ … අමතකවුනා
දෙවියන්ට වත් බලන්ඩ… අමතක වුනා

කැලණි පාලම හැදුනා
කළුවරේ… ම, ගිලුනා
මහ පාරෙ අපේ උන් ඇල්වතුර බිව්වා

රාජ බෝජන ගිලීන රිදී හැඳි සද්දය..ට
මේස රෙදිවල උනත් බඩගින්න නිවුනා
මහ පාරේ අපේ උන් ඇල්වතුර බිව්වා

written by Pathum Wedagedara

lyrics,doja cat lyrics,paint the town red lyrics,syrebralvibes,doja cat songs,paint the town red doja cat lyrics,doja cat paint the town red lyrics,doja cat live,doja cat,pop music,doja cat new song,paint the town red,paint the town red doja cat,doja cat music,paint the town red doja,doja paint the town red,doja cat tiktok,doja cat paint the town red,doja cat reaction,pop,doja