පිණි බිංදු | Pini Bindu by Dilshan Maduranga [2024]

සතුට කියයි හිරු කතා
ආදරෙ ගැන ගොත ගොතා
මං ආසම මල් ලතා
පරදයි ඔබ සදලතා වී

තරු සිනා සී ආකාසයේ
ඔබ නිසා පා වේ මා

මේ හීනේ ලයාවී
රෑ යාමේ හිනා වී
සංසාරේ සරාවී
මා හුදෙකලා වී

සුරලන්දූ ඔබ හිනැහෙද්දී
හිත ආසම මල් පිපේ ආදරය ගෑවී
පිණි බිංදු ඔබ නහවද්දි
අපෙ ආදර මල් පෙතේ මා දුරෙක යාවී ඒවී

සියුමැලි අතැගිලි ඔයා පටලවන්න මැණික මගෙ හිසේ
හද තුල සිතැගි ඔබට අවනතයි මේ දවසේ
පිවිතුරු ළය මත මගෙ ඔබ නිදන්න දැවටි සුව ලෙසේ
නල මුදු සුවද ඔබගෙ මට දැනේ මේ රහසේ

මියැසි මං ආවේ සංසාරේ සංචාරේ සංකාවේ ඔබ සොයා
නැවති මං ගාව නෙත් මානේ සිත් යායේ ඉන්න ඉවත නොයා

සද නැතිවූ කළු අහසයි
ඔබ නැතිවූ දිවි පලසයි
කිසි පල නැති මගෙ සෘංගාර කුමරි
සංසාර හීනෙම වින්දෙ ඔබයි මම

මේ හීනේ ලයාවී…

සුරලන්දූ ඔබ හිනැහෙද්දී…

written by Kelum Dissanayake