සාරා | Zaara by Hector Dias ft. Athula Adhikari [2022]

සංසාරෙක ඈත
ඔබ ඇවිදින් කීව
ඒ හීනෙට යන්න
අවසර දෙනවාද

හැම රෑකම ලංව
ඔබ තුරුලෙම ඉන්න
ආසයි නුබෙ වෙන්න
ඒකට ඉඩ දෙන්න

පාවෙන හැගුම්හී
දිලෙයි සද නාරි

රාගයි හදේ
සරාග ඈ සිහිනේ
නෙතේ සරා
පායා ගියාවී

තරු එකිනෙක ගාව
සද මුමුනන ගීය
ඔබට කියා දෙන්න
බැදෙමුද අපි හාද

ඉගිබිගි දෙන දෑස
නොකියා කියූ රහස
මගේ විතරක් වෙන්න
ඔය හිත දෙනවාද

පාවෙන හැගුම්හී
දිලෙයි සද නාරි

රාගයි හදේ
සරාග ඈ සිහිනේ
නෙතේ සරා
පායා ගියාවී

සංසාරෙක ඈත
ඔබ ඇවිදින් කීව
ඒ හීනෙට යන්න
අවසර දෙනවාද

හැම රෑකම ලංව
ඔබ තුරුලෙම ඉන්න
ආසයි නුබෙ වෙන්න
ඒකට ඉඩ දෙන්න

පාවෙන හැගුම්හී
දිලෙයි සද නාරි

රාගයි හදේ
සරාග ඈ සිහිනේ
නෙතේ සරා
පායා ගියාවී

written by Denzil Nugegoda

hector dias songs , Hector Dias daughter , hector dias age , hector dias wife , hector dias family , hector dias cover songs , hector dias nilwan muhudu theere , athula adhikari chords , athula adhikari songs , athula adhikari wife , athula adhikari song lyrics , athula adhikari contact number , hector dias , hector dias age , nilwan muhudu thire mp3 download , hector dias family , yashika subhashini , hector dias family photos , hector dias date of birth , hector dias songs mp3 free download , hector dias d major , hector dias wedding photos , hector dias house