වැඩ කරන අපේ විරු | Wada Karana Ape Wiruwa by Gotabaya Rajapaksa

විශ්වය පුරා
විහිදී ගියා පොදු ජන ජය රාවේ
අපි වෙනුන්වෙන් අපි අතරම නැගෙනා
බලාපොරොත්තුව මේ

ජන හද දිනූ මහින්ද නම්
උතුම් සොයුර ඇසුරේ
ගුනදම් පිරූ අභිමන් දැරූ
ගෝඨාභය නාමේ

වැඩ කරන අපේ විරුවා
මව්බිමට පෙමින් සැමදා
රට රකින කෙනෙක් වේනම්
ඒ ඔබයි උතුම් මිනිසා

වැඩ කරන අපේ විරුවා
මව්බිමට පෙමින් සැමදා
රට රකින කෙනෙක් වේනම්
ඒ ඔබයි උතුම් මිනිසා

විස්මිත ලෙසින්
විස්කම් මවා හෙලයේ අභිමානේ
පෙනවා දෙමින් මුලු ලොව දිනා
අප හා යන ගමනේ
ලොව නන් දෙසින් ආවත් මෙසේ
බාදක හැම වේලේ
ඉන් නොනැවතී මව්බිම අපේ
රැකදෙන විරුවානනේ

වැඩ කරන අපේ විරුවා
මව්බිමට පෙමින් සැමදා
රට රකින කෙනෙක් වේනම්
ඒ ඔබයි උතුම් මිනිසා

වැඩ කරන අපේ විරුවා
මව්බිමට පෙමින් සැමදා
රට රකින කෙනෙක් වේනම්
ඒ ඔබයි උතුම් මිනිසා

දිදුනන බලෙන්
ලොව පරදනා
මිනිස් පවුර සදනා
රට දැය සදා මවිත කරන්නට
දුර දැක්මෙන් සිතනා

භිය සැක නැතී
යුගයක් මවා
නැවුම් හෙටක් ගෙනෙනා
වෙනකෙකු නැතී ඔබ හැර අපේ
අනාගතය සදනා

වැඩ කරන අපේ විරුවා
මව්බිමට පෙමින් සැමදා
රට රකින කෙනෙක් වේනම්
ඒ ඔබයි උතුම් මිනිසා

වැඩ කරන අපේ විරුවා
මව්බිමට පෙමින් සැමදා
රට රකින කෙනෙක් වේනම්
ඒ ඔබයි උතුම් මිනිසා